Privacy policy

1. Inleiding

 

1.1 Algemeen

TRANSPORT SERVICE DEMETS NV (hierna “Wij” of “Onze” of “Ons”) respecteert de privacy van elke bezoeker van onze Website. Wij zullen dan ook alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken op een manier die hier wordt beschreven en die in overeenstemming is met onze verplichtingen en rechten volgens de toepasselijke privacywetgeving. Transparantie is een cruciaal onderdeel van deze privacywetgeving en ligt aan de grondslag van deze Privacy Verklaring. Ook houden we rekening met beginselen zoals behoorlijke en zorgvuldige verwerking.

Deze Privacy Verklaring is dan ook van toepassing wanneer Wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via onze Website, met andere woorden, wanneer Wij het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

Lees deze Privacy Verklaring zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudige bewoordingen, alle informatie over u die het mogelijk maakt u te identificeren, eventueel door dergelijke informatie te combineren. Persoonsgegevens hebben betrekking op voor de hand liggende informatie, zoals uw naam en contactgegevens, maar ook op minder voor de hand liggende informatie, zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online-identificatoren.

 

2. Contactgegevens

Onze identificatie en algemene contactgegevens vindt u in de Disclaimer die u eveneens op deze Website terugvindt.

3. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt, en hoe worden deze gegevens gebruikt?

 

3.1 Informatie verwerking

Persoonsgegevens

Verwerkingsdoeleinden

Rechtsgrond

Bewaartermijn (*)

Gebruiksgegevens:

 • IP-adres;
 • geografische locatie;
 • browsertype en -versie;
 • besturingssysteem;
 • verwijzingsbron;
 • duur van uw bezoek;
 • paginaweergaven en website-navigatiepaden, alsmede informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik van de service.
De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten.
 • Toestemming;
 • Onze legitieme belangen, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.
Zie de Cookie Verklaring op deze Website
Communicatiegegevens

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u Ons verstrekt wanneer u met Ons contact opneemt.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u en het bijhouden van gegevens.

 • Legitiem belang
De gegevens worden bewaard gedurende 12 maanden na het antwoord.
Communicatiegegevens

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
De bron van de communicatiegegevens is de informatie die u ons verstrekt wanneer u met bij ons solliciteert.

De communicatiegegevens kunnen worden verwerkt ten behoeve van deze communicatie met u en het bijhouden van gegevens.

 • Legitiem belang
 • Uitvoeren overeenkomst
De gegevens worden bewaard gedurende 12 maanden na het antwoord.

(*) Onverminderd het bovenstaande, kunnen Wij uw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

3.2 Verwerkers

Een verwerker is iemand die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van Ons. Wij kunnen soms een contract afsluiten met deze partij om bepaalde producten en/of diensten te leveren. Met andere woorden: Wij doen een beroep op verwerkers, wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. In dit geval zullen Wij met de verwerker een schriftelijk overeenkomst aangaan waarbij de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd door de verwerker. De verwerker handelt steeds volgens Onze instructies.

Wij doen een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor ICT–technische ondersteuning en hostingdoeleinden; en
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor analytische doeleinden.

 

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan een partner die op onze Website is geïdentificeerd met als doel hem in staat te stellen contact met u op te nemen om u relevante diensten aan te bieden. Deze partner treedt dan op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Na contact met u, verstrekt de partner u een zijn eigen privacyverklaring, die van toepassing is op het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

 

5. Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen opslaan of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonsgegevens volledig beschermd zullen zijn onder de AVG of volgens gelijkwaardige wettelijke normen.

 

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om het verlies, het misbruik of de wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

7. Wijzigingen

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als Wij dingen veranderen op een manier die de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt. Wij adviseren u deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in deze privacy verklaring.

 

8. Uw rechten

Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn hier opgenomen. Lees daarom de relevante bepalingen en richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor een volledige uitleg van deze rechten.

Uw belangrijkste rechten op grond van de AVG zijn:

 • het recht op inzage;
 • het recht op correctie;
 • het recht om te wissen (vergetelheid);
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • het recht op gegevensportabiliteit;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en
 • het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons.

Wij zullen op uw verzoek reageren binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Normaal gesproken streven Wij ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn, tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop Wij uw verzoek ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van de voortgang.

 

8.1 Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat Onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG), hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

8.2 Het recht om uw toestemming in te trekken

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens de toestemming is, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de herroeping.

 

9. Actualisering van uw persoonsgegevens

Laat het ons weten als de persoonsgegevens die Wij over u hebben, moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

 

© 2020 deJuristen. Privacy, IT-recht, intellectuele eigendom & e-Compliance (www.dejuristen.be). Op de aangeboden informatie rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.