Algemene huurvoorwaarden – DEMOTRANS BV

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN OPSLAG DEMOTRANS

 

1. De rechtsverhouding met DEMOTRANS wordt beheerst door onderstaande huurvoorwaarden.

Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van huidige voorwaarden in, met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden.
De ondertekenaar van de huurovereenkomst is hoofdelijk verantwoordelijk voor de verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen.

2. De huurder moet in het bezit zijn van een rijbewijs, geldig in het land van de verhuur alsook in alle andere landen waar het voertuig zal gebruikt worden.

Het rijbewijs moet zijn uitgegeven door de bevoegde autoriteiten minstens 12 maanden voor de start van de verhuur.
Als toevoeging op het normale rijbewijs, is een internationaal rijbewijs ook verplicht indien het normale rijbewijs geschreven is in een andere taal dan de taal van het land van het verhuurbedrijf of bestaat uit tekens die onleesbaar zijn in het land van het verhuurbedrijf. Het internationale rijbewijs is alleen geldig in het geval vergezeld van het normale rijbewijs.
De huurder moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort.
De huurder dient in het bezit te zijn van een geldige kredietkaart met de vervaldatum na de einddatum van het verhuurcontract.

3. De huur neemt pas een aanvang na ondertekening van de overeenkomst met de tegensprekelijke vaststelling van de staat van het verhuurd materiaal, de betaling van de verschuldigde huurgelden en het stellen van de waarborg.

De huur eindigt pas op het ogenblik dat het verhuurd materiaal door DEMOTRANS effectief in ontvangst wordt genomen.
Voor ieder gestarte periode van 24 uren wordt een volledig extra dagtarief aangerekend, zonder dat dit een stilzwijgende velenging van de overeenkomst als gevolg heeft.
Wanneer het verhuurd materiaal voortijdig terug bij DEMOTRANS wordt afgeleverd, blijft de huursom voor de volledig overeengekomen huurperiode verschuldigd zonder dat de huurder recht heeft op enige teruggave van huurgelden.
Het verhuurd materiaal dient bij DEMOTRANS op een door haar aangeduide plaats binnengeleverd te worden en dit tijdens de normale openingsuren.
De huurder dient DEMOTRANS te verwittigen indien hij tijdens de duur van het huurcontract het verhuurd materiaal zal gebruiken buiten de nationale grenzen.
De volgende landen zijn aanvaard door DEMOTRANS: landen van de Europese Unie

.
Indien het verhuurd materiaal, zelfs met akkoord van DEMOTRANS, op de door haar aangeduide plaats wordt achtergelaten/binnengeleverd, buiten de openingsuren of wanneer het verhuurd materiaal, zelfs met akkoord van DEMOTRANS, elders wordt achtergelaten/binnengeleverd, zal de huurder verantwoordelijk blijven voor het verhuurd materiaal tot aan de effectieve inontvangstname door DEMOTRANS.
Indien de huurder de huurovereenkomst wil verlengen dient hij vóór het verstrijken van de initiële overeenkomst contact op te nemen met DEMOTRANS om de verlenging te regelen.
Partijen kunnen zich hoe dan ook niet beroepen op de stilzwijgende verlenging van de huurovereenkomst.
Niet tijdige inlevering zal door DEMOTRANS aanzien worden als oplichting, bedrog en misbruik van vertrouwen.

In elk geval zal de huurder bij laattijdige inlevering vanaf het vijfde uur een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding voor winstderving en administratiekosten verschuldigd zijn aan DEMOTRANS.
Voor het ophalen van het – om welke reden dan ook zonder schriftelijk akkoord van DEMOTRANS – – achtergelaten verhuurd materiaal zal aan de huurder een vergoeding aangerekend worden van de
gereden kilometers, te weten vanaf exploitatiezetel van DEMOTRANS te 1804 Cargovil, tot de plaats waar het verhuurd materiaal dient afgehaald te worden en retour, met een minimum van 50 te factureren kilometers, vermeerderd met een administratieve kost.

Na beëindiging van de huurovereenkomst heeft DEMOTRANS bij niet teruggave van het verhuurd materiaal het recht om dit op kosten van de huurder, waar zij het aantreft, terug in bezit te nemen, de huurder geeft daartoe uitdrukkelijk toestemming aan de aangestelde van DEMOTRANS zich toegang te verschaffen tot de door hem gebruikte gebouwen en terreinen.
In geval van diefstal van het verhuurd materiaal zal deze overeenkomst geacht worden te lopen tot op het ogenblik dat de huurder aan DEMOTRANS een attest van klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde politiediensten overhandigt.

In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de huurder heeft DEMOTRANS het recht de huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, de huurgelden zullen in voorkomend geval tot op die datum afgerekend worden.
In geval van gebruik van het verhuurd materiaal in strijd met huidige overeenkomst heeft DEMOTRANS eveneens het recht de huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen met betaling door de rechthebbende van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding gelijk aan 7 dagen huur, na afrekening van de huurgelden tot op datum van deze ontbinding.
Zo de huurder de huurovereenkomst annuleert nog voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode, dan zal een forfaitaire dossierkost worden aangerekend.

4. DEMOTRANS verzekert dat het verhuurd materiaal geschikt is voor verhuur bij het begin van de huurperiode, dat het verhuurd voertuig rijvaardig is en dat de brandstoftank volledig gevuld is.
De huurder erkent het verhuurd materiaal in ontvangst genomen te hebben in de staat zoals deze blijkt uit de vermeldingen op het pv van de tegensprekelijke schadevaststellingen, volledig gereinigd en voorzien van de wettelijk verplichte veiligheidsuitrusting. Bij het binnenleveren van het verhuurd materiaal zal eveneens tegensprekelijk de staat ervan vastgesteld worden. Alle eventuele kosten aan het verhuurd materiaal om het terug in de staat te herstellen waarin het zich bevond bij de aanvang van de overeenkomst, inclusief het terug op aanvangspeil brengen van de brandstof, komen ten laste van de huurder.

Indien het verhuurd materiaal al dan niet met uitdrukkelijk akkoord van DEMOTRANS buiten de openingsuren van DEMOTRANS wordt achtergelaten en/of de huurder het verhuurd materiaal dusdanig vuil, exterieur en/of interieur, binnen levert dat een gedetailleerde vaststelling van de staat van het verhuurd materiaal niet onmiddellijk mogelijk is of indien de huurder niet wenst te wachten op het uitvoeren van een tegensprekelijke vaststelling, is het bijgevolg onmogelijk om op het ogenblik dat het verhuurd materiaal wordt binnengeleverd en/of achtergelaten een tegensprekelijke vaststelling op te maken.
In deze gevallen zal DEMOTRANS, op het ogenblik dat zij het verhuurd materiaal effectief onder haar beheer neemt en/of op het ogenblik dat het verhuurd materiaal voldoende gereinigd is (in welk geval de kosten van reiniging ten laste van de huurder zullen worden gelegd), een vaststelling van de staat van het voertuig maken.

Bij vaststelling van schade aan het verhuurd materiaal (die niet vermeld is in het pv bij aanvang van de huur) en/of wanneer blijkt dat het voertuig met een lager brandstofpeil dan bij aanvang van de huurovereenkomst wordt ingeleverd, zal DEMOTRANS de huurder hiervan via aangetekend schrijven op de hoogte stellen tezamen met een begroting van de vergoeding voor de aldus gedane vaststellingen.
In geval van niet akkoord door de huurder met de door DEMOTRANS vastgestelde herstelvergoedingen en/of gedane schadevaststellingen in de hiervoor beschreven gevallen dient hij DEMOTRANS hiervan binnen de 7 dagen na ontvangst van de door DEMOTRANS gedane mededeling via een aangetekend schrijven op de hoogte te brengen.

Bij gebreke aan zulkdanige melding binnen de gestelde termijn wordt het akkoord van de huurder onherroepelijk vermoed.
In geval zulke melding van niet akkoord wel tijdig gedaan wordt, zal het dossier zo spoedig als mogelijk voorgelegd worden aan een in gemeen overleg aangeduide deskundige die een definitieve beslissing, waartegen geen beroep openstaat, zal nemen aangaande de vastgestelde schades en de daaraan verbonden correcte herstelvergoedingen, kosten hiervan zijn ten laste van de partij die in het ongelijk wordt gesteld of zullen verdeeld worden over de partijen in de verhouding zoals door de deskundige bepaald.

Indien voorhanden zal de deskundige zich baseren op de tegensprekelijke vaststellingen en de bij inlevering door DEMOTRANS of diens aangestelde genomen foto’s.
De huurder aanvaardt uitdrukkelijk het verhuurd materiaal in een normale staat van werking ontvangen te hebben.
In negatief geval heeft hij tot 4 werkuren na in ontvangst name van het verhuurd materiaal de mogelijkheid om dit aan DEMOTRANS te melden.

5. DEMOTRANS heeft het recht om van de huurder te eisen dat deze, na ondertekening van de huurovereenkomst, een bepaald bedrag op zijn rekening blokkeert dan wel een waarborg voorziet die gedekt is door een kredietkaart of elke andere betaalwijze die door DEMOTRANS wordt geaccepteerd.

Dit bedrag van de waarborg zal in de huurovereenkomst worden vermeld en zal worden berekend op basis van de voorziene huurperiode van het verhuurd materiaal.
De huurder verleent DEMOTRANS expliciete toestemming om alle verschuldigde bedragen te innen op het bedrag dat is geblokkeerd op de rekening dan wel op de waarborg gesteld via een kredietkaart of via een andere door DEMOTRANS geaccepteerde betaalwijze, dit uit hoofde van vastgestelde schade, de extra afgelegde kilometers, de bijkomende huurdagen, de eventuele brandstoftoeslag, de vrijstellingen, enz.
Indien de huurder alle verplichtingen is nagekomen en de verschuldigde bedragen zijn betaald, zal DEMOTRANS op het einde van de huurperiode de daadwerkelijk gestorte waarborgsom terugbetalen aan de huurder en/of verbindt DEMOTRANS zich ertoe geen aanspraak te maken op de waarborg gesteld via een kredietkaart of via een andere door DEMOTRANS geaccepteerde betaalwijze.

6. De huurder is verantwoordelijk voor elke inbreuk op de contractuele bepalingen alsook op de vigerende wetten en verkeersreglementering gedurende de verhuurperiode.

Op vraag van de politie en/of ter zake bevoegde overheden kan DEMOTRANS de persoonlijke gegevens van de huurder aan hen bezorgen. Dit zal gebeuren binnen het wettelijke kader betreffende de privacy en bescherming van persoonsgegevens.
Het verhuurd materiaal wordt verhuurd met het oog op een normaal gebruik en het is verboden voertuigen te overladen of het laadvermogen te overschrijden.

In het geval van een huurovereenkomst met onbeperkte kilometers wordt ‘onbeperkt’ bedoeld in het kader van een normaal gebruik of in elk geval minder dan 300 km per dag en minder dan 9.000 km per maand.
Bij het overschrijden van deze maxima zal een bijkomende forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn per overschrijdende kilometer, behoudens bewijs van grotere schade door DEMOTRANS.
Het verhuurd materiaal mag op verantwoordelijkheid van de huurder slechts gebruikt worden mits stipte naleving van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen en zal de huurder in het geval van bezoldigd goederenvervoer over een rechtsgeldige vervoersvergunning dienen te beschikken.

Het is de huurder verboden het gehuurde goed:
a. te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen;
b. te gebruiken voor illegale doeleinden;
c. te laten gebruiken door een bestuurder welke niet als dusdanig op de overeenkomst vermeld wordt; d. onder te verhuren;
e. te gebruiken voor snelheidsproeven of andere wedstrijden;
f. te gebruiken voor bezoldigd goederenvervoer, zonder te beschikken over een rechtsgeldige vervoersvergunning;
g. te gebruiken met dak koffer, bagagedrager of andere, tenzij voorzien door DEMOTRANS;
h. te gebruiken voor transport van zware objecten, licht ontvlambare en gevaarlijke producten of producten welke vlekken maken;
i. te gebruiken voor verhuur of voor scholing
j. te gebruiken voor vervoer van eender welk goed dat door zijn geur of toestand, het verhuurd materiaal kan beschadigen of DEMOTRANS het verhuurd goed voor een bepaalde tijd ongeschikt maakt voor verdere verhuring;
k. te gebruiken in landen welke niet in de bijzondere voorwaarden voorkomen.
Elke inbreuk op één van bovenstaande bepalingen geeft DEMOTRANS het recht om de overeenkomst automatisch en zonder enige ingebrekestelling ten laste van de huurder te verbreken zonder dat deze aanspraak kan maken op teruggave van de niet verbruikte huurgelden.
De huurder alleen beschikt over het recht van beheer van het verhuurd materiaal gedurende de huurperiode en draagt er bijgevolg de volledige verantwoordelijkheid voor.
De val beveiliging (harnas) voor de hoogtewerker is te voorzien door de huurder.

7. Alle kosten voor normaal onderhoud en herstellingen vallen ten laste van DEMOTRANS, alle kosten te wijten aan nalatigheid van de huurder (bijv. motorschade door gebrek aan motorolie of koelvloeistof, gebruik verkeerde brandstof, schade door overbelasting enz.) vallen ten laste van de huurder.

De huurder mag geen herstellingen van welke aard dan ook aan het verhuurd materiaal laten uitvoeren behoudens met de toestemming van DEMOTRANS.
De huurder dient alle door de constructeur voorgeschreven controles van de vloeistofniveaus uit te voeren als goede huisvader en indien een onderhoudsinterval bereikt wordt, dadelijk contact op te nemen met DEMOTRANS en geen verder gebruik te maken van het verhuurd materiaal.
Deze voorschriften met betrekking tot het verhuurd materiaal kunnen teruggevonden worden in de door DEMOTRANS meegeleverde documenten.

8. In het kader van huidige huurovereenkomst is de huurder volgende bedragen verschuldigd aan DEMOTRANS:

• eventueel verbruik brandstof, eventuele kosten voor reiniging bij extreme bevuiling, eventuele herstellingen van bijkomende schades alsook de gevolgen van diefstal tot het bedrag waar de huurder volgens zijn overeenkomst aansprakelijk voor is, en alle kosten voor het laattijdig binnenbrengen en/of verkeerd gebruik van het voertuig;

• alle kosten, met inbegrip van de gerechts- en administratiekosten, door DEMOTRANS gemaakt ter invordering van de door de huurder verschuldigde bedragen die niet op de vervaldag werden voldaan;

• alle kosten welke voortvloeien uit het gebruik door de huurder van het verhuurd materiaal, inbegrepen depannagekosten na ongeval waarbij de bestuurder van het middels huidige overeenkomst gehuurde voertuig in fout is. Per proces-verbaal en/of retributie die door DEMOTRANS ontvangen wordt betreffende de periode dat het voertuig onder beheer van de huurder is zal door deze een forfaitaire behandelingskost verschuldigd zijn, en dit per schrijven en/of herinneringsschrijven dat DEMOTRANS dient te versturen. Wat betreft de parkeerretributies welke aan DEMOTRANS worden toegezonden zullen deze, teneinde de kosten voor de huurder niet te doen oplopen, door DEMOTRANS voldaan worden bij ontvangst van de eerste melding. DEMOTRANS zal de aldus door haar betaalde sommen aan de huurder aanrekenen, onverminderd de toepassing van de bovenvermelde forfaitaire behandelingskost.

• kosten voor het terughalen van het voertuig, zoals hiervoor voorzien in artikel 3;

• de vrijstelling onder de door DEMOTRANS afgesloten polissen (OMNIUM/BA);

9. Personen die contractueel gerechtigd zijn het voertuig te besturen, zijn tijdens de looptijd van de huur conform de Belgische wetgeving verzekerd voor hun burgerlijke aansprakelijkheid (de opgave van de vrijstelling voor schade aan de tegenpartij vindt men in de bijzondere voorwaarden).

Regres van de verzekeraar valt steeds ten laste van de huurder.
Schade aan voorwerpen van de bestuurder is niet verzekerd. De huurder is steeds aansprakelijk voor alle eigen schade aan het voertuig op welke wijze deze ook tot stand gekomen is, behoudens deze voortvloeiend uit feiten waarvoor een identificeerbare derde aansprakelijk is.

Een verhuurd voertuig is omnium verzekerd voor eigen schade en diefstal met een vrijstelling vermeld in de bijzondere voorwaarden. Bij ongeval in fout in het buitenland is de repatriëring ten laste van de huurder tenzij anders overeengekomen, in geval de huurder op welke wijze dan ook schuld heeft aan het ongeval zal de overeenkomst geacht worden verder te lopen tot op het ogenblik dat het voertuig terug ter beschikking is van DEMOTRANS. De geldigheid van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid alsook de beperkingen in verantwoordelijkheid voor eigen schade en diefstal is strikt beperkt tot de huurperiode, daarbuiten zal de huurder integraal aansprakelijk zijn voor alle eventuele schade aan het voertuig en personen.

10. De huurder moet in geval van ongeval, diefstal en poging tot diefstal van het verhuurd materiaal onmiddellijk aangifte doen bij de bevoegde politiediensten en binnen de 24 uur DEMOTRANS in kennis stellen.

In de aangifte aan DEMOTRANS dienen de omstandigheden, datum, plaats en tijdstip van het voorval, adres van de eventuele tegenpartij, PV-nummer en de gegevens van de verbaliserende politiedienst vermeld te staan.
De huurder mag geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van DEMOTRANS op zich nemen.
Indien de huurder het verhuurd materiaal 14 kalenderdagen na het contractueel voorziene einde van de overeenkomst nog niet heeft binnengeleverd, behoudens in de gevallen waar de niet aflevering niet aan hem kan aangerekend worden en hij DEMOTRANS daarvan op correcte wijze op de hoogte heeft gebracht, zal het verhuurd materiaal als definitief door de huurder gestolen beschouwd worden.

De huurder zal in voorkomend geval naast de huurgelden tot op die datum en de administratiekosten vermeld onder artikel 3, eveneens de waarde van het verhuurd materiaal verschuldigd zijn aan DEMOTRANS.
Indien de huurder betrokken is bij een ongeval met derden en hij nalaat hetzij een behoorlijk door de bij het ongeval betrokken partijen ingevuld en ondertekend “aanrijdingsformulier” hetzij een PV van een bevoegde politiedienst voor te leggen,zal de huurder bovenop de vrijstelling voorzien in de WAM-verzekering waarvan sprake in artikel 8 in fine van deze voorwaarden eveneens een vergoeding voor bijkomende administratiekosten dienen te betalen, onverminderd eventuele gerechtskosten.

In geval DEMOTRANS bij gebreke aan overhandiging van een voornoemd “aanrijdingsformulier” of PV twijfelt aan het feit of er al dan niet derden betrokken waren bij het ongeval is zij gerechtigd ter zake een verklaring op eer van de huurder te vragen; bij het niet verstrekken van gezegde verklaring op eer zal het desbetreffende schadegeval verder afgewerkt worden als een ongeval zonder derden.
De huurder zal in elk geval volledig aansprakelijk zijn voor alle schade berokkend aan het voertuig indien hij valse inlichtingen heeft verschaft tijdens het afsluiten van de overeenkomst.
De huurder is volledig aansprakelijk voor de overtredingen en misdrijven door hem gedaan tijdens de huurperiode, hij zal in elk geval aan de bevoegde overheden verklaren het verhuurd materiaal niet te gebruiken voor rekening van DEMOTRANS, hij vrijwaart ter zake uitdrukkelijk DEMOTRANS. De huurder verplicht er zich toe om desgevallend elke derde op de hoogte te brengen van het eigendomsrecht van DEMOTRANS op het voertuig.

11. Alle in de bijzondere voorwaarden vermelde tarieven kunnen niet gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving en zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld).

12. De nietigheid of onwerkzaamheid van één van de bepalingen zal onderhavige voorwaarden niet in het gedrang brengen.

13. In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DEMOTRANS bevoegd, onverminderd de eventuele toepassing van dwingend recht. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.