Algemene voorwaarden – Transport Service Demets nv-sa

Titel I: Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen DEMETS (KBO 0439.293.204) en haar contractspartijen, ongeacht of deze specifieke contractspartij een handelaar dan wel een particulier uitmaakt. Behoudens een schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst van DEMETS, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden van contractspartijen, ongeacht wanneer deze kenbaar worden gemaakt.

De niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de andere bepalingen. Beide partijen zullen onmiddellijk het nodige doen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige die de oorspronkelijke intentie van partijen benadert.

2. Afhankelijk van de concrete diensten die door een opdrachtgever worden besteld, zijn één of meerdere van de titels van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Titel I is steeds van toepassing.
 • Titel II is van toepassing voor zover DEMETS ten overstaan van haar opdrachtgever optreedt als vervoerder. DEMETS zal geacht worden als vervoerder op te treden voor zover zij zich verbonden heeft om zelf het vervoer uit te voeren.
 • Titel III is van toepassing voor zover DEMETS enige goederen onder zich dient te houden, zij het voor of na een transport, dan wel los van eender welk transport. Voor zover meerdere titels terzelfdertijd van toepassing zijn op de opdracht die uitgevoerd wordt door DEMETS zal, in het geval verschillende artikels dezelfde materie regelen, het artikel dat voor DEMETS het voordeligst is toepassing verkrijgen.

3. DEMETS zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die zij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook, aan DEMETS verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en eventuele kosten.

Voor zover deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door DEMETS vrijgegeven werden, doch niet werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal DEMETS de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en dit op eender welke wijze en zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is op enige vergoeding of interesten.

Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra DEMETS volledig vergoed werd, dan wel van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden bedrag. Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het door DEMETS ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan.

4. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal DEMETS schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die DEMETS ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die deze laatsten op DEMETS hebben. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Belgische wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 van het Belgische BW niet van toepassing verklaard.

De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder nietlimitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste.

Voor zover een contractspartij van DEMETS een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe DEMETS te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.

5. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en / of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt DEMETS zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen.

Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft DEMETS het recht om de opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. Dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van DEMETS.

Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij een beroep doet op artikel XX.39 van het Belgische WER e.v. of een gelijkaardige bepaling in het toepasselijke nationale recht, dan wel indien de contractspartij het faillissement aanvraagt, dan wel failliet verklaard wordt. Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en artikel 4 van deze titel zal erop kunnen worden toegepast.

Voor zover DEMETS enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft geplaatst bij de failliet verklaarde partij, of bij de partij die gebruik maakt van de een van de procedures voorzien in boek XX van het Belgische WER of een gelijkaardige bepaling in het toepasselijke nationale recht, zal deze eigendomsoverdracht op het eerste verzoek van DEMETS een einde nemen, en zal deze integraal moeten uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt worden van artikel 4 van deze titel.

6. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de facturen steeds betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur zonder korting. De contractspartij is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs, zelfs indien hij DEMETS verzoekt de prijs te innen bij een derde. Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de contractspartij van DEMETS. Betalingen die niet door de contractspartij zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door DEMETS worden in mindering gebracht op hetgeen door de contractspartij aan DEMETS verschuldigd is.

De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waardoor hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of in zijn geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die DEMETS haar in rekening brengt. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft DEMETS van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10 % van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten (bijvoorbeeld de kosten van een aanmaning, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat) niet uit.

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. Voor zover de contractspartij voor enigerlei reden opmerkingen heeft omtrent een factuur, dan wel enig ander geschrift uitgaande van DEMETS, zal dit enkel ontvankelijk zijn voor zover de contractspartij de opmerking binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur, dan wel het geschrift, aangetekend aan DEMETS bezorgd wordt.

7. Voor zover de planning van enige activiteiten aan DEMETS toevertrouwd wordt, zullen alle eventuele opdrachten uiterlijk 24uur vooraf per mail aan DEMETS worden meegedeeld. Indien opdrachten slechts later dan 24 uur voorafgaand aan de verzending / het transport / de opslag worden meegedeeld kan DEMETS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit. De opdrachtgever is gehouden tot het aanleveren van afdoende gegevens omtrent de in te plannen activiteit.

Hieronder wordt onder andere begrepen: volledige identiteit ontvanger, gegevens van contactpersonen, relevante telefoonnummers, correcte leveradressen, en alle voor Titel II en III relevante informatie.

Indien deze gegevens niet correct, dan wel onvolledig blijken, is DEMETS op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Voor zover DEMETS door deze niet-correcte, dan wel onvolledige, gegevens schade lijdt, zal de opdrachtgever ertoe gehouden zijn deze integraal te vergoeden.

8. Alle contractspartijen bevestigen hierbij uitdrukkelijk aan DEMETS kennis te hebben van en volledig te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) – een Europese Verordening – die vanaf 25 mei 2018 in werking trad, alsook de bepalingen van de reglementering tot bescherming van persoonlijke gegevens na te leven, waaronder maar niet uitsluitend de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de werking van persoonsgegevens (Privacywet) en haar uitvoeringsbesluiten.

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doeleinden van de opdracht/overeenkomst en worden uitsluitend bewaard voor de duur van de opdracht/overeenkomst of tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan naam, functie/titel en contactgegevens emailadressen, postadres, telefoonnummers) binnen het bedrijf.

Er worden geenszins persoonsgegevens verwerkt en bewaard nopens de in artikel 9 van de AVG bedoelde categorieën. Indien gegevens worden verwerkt in niet-EU landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen, dan zal DEMETS, als verwerkingsverantwoordelijke passende beschermende maatregelen nemen door middel van standaard contractuele gegevensbeschermingsbepalingen overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de AVG.

9. In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DEMETS bevoegd, onverminderd de eventuele toepassing van dwingend recht. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.

10. De Nederlandstalige versie van huidige voorwaarden is de originele en primeert op de vertaling ervan ingeval van mogelijke tegenstrijdigheid of verschillen in interpretatie ervan.

 

Titel II: Vervoer

1. Ongeacht of het een nationaal, internationaal, gewoon, zwaar of uitzonderlijk transport betreft, zijn de CMR-bepalingen, aangevuld door onderhavige voorwaarden, van toepassing en prevaleren zij steeds boven eventueel afwijkende contractuele clausules. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de vervoerder. Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur bindt de afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming bindt de geadresseerde.

De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heeft van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de vervoerder zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak. DEMETS is hoe dan ook enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet de te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is DEMETS slechts aansprakelijkheid voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 rekenheden voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

2. Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing van het voertuig gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing van het voertuig uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.

3. Voor zover uit het geheel van de instructies van de opdrachtgever blijkt dat de levering dient te geschieden voordat de activiteiten op de locatie van de levering normaal gezien aanvatten, zal de opdrachtgever er zorg voor dragen dat een persoon ter plaatse is om de levering in ontvangst te nemen, en de nodige documenten af te tekenen. De opdrachtgever zal de contactgegevens van deze persoon, minstens zijn/haar naam en telefoonnummer bij de bestelling van het transport aan DEMETS bezorgen.

Indien geen persoon wordt aangeduid, of indien de persoon niet ter plaatse is op het ogenblik van de levering, wordt DEMETS geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door DEMETS gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard. De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. DEMETS kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien deze naar zijn overtuiging de plaatselijke omstandigheden zijn voertuig of de lading in gevaar brengen.

4. Nà de aflevering van de goederen zoals in III.3. bepaald, draagt DEMETS geen enkele verantwoordelijkheid meer t.a.v. deze goederen die op de plaats van aflevering verblijven op uitsluitend risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient DEMETS integraal te vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak m.b.t. deze afgeleverde goederen die aan laatstgenoemde zou worden gericht (zoals – doch niet uitsluitend – boetes uitgeschreven door overheden, contractuele dan wel buitencontractuele aanspraken van derden van welke aard ook).

5. De opdrachtgever garandeert DEMETS dat de plaats waar de levering dient te geschieden voorzien is op de fysieke krachten die door het aan- en afvoeren, alsook door het laden en het lossen van het bestelde materiaal ontwikkeld worden. Indien de opdrachtgever een specifieke zone heeft voorzien voor het aan- of afvoeren, dan wel het laden of het lossen van het materiaal, dan zal de opdrachtgever hieromtrent gedetailleerde gegevens meedelen aan DEMETS bij de bestelling van het transport. Indien bij de aankomst van DEMETS blijkt dat de voor de levering voorziene zone niet bestaat, niet terug te vinden is, dan wel ontoereikend is, zal de opdrachtgever ter plaatse op zijn/haar kosten en op zijn/haar eigen risico een locatie voor het lossen aanduiden.

Indien de opdrachtgever niet ter plaatse is, dan wel niemand heeft aangeduid om dergelijke beslissingen te nemen, gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat DEMETS het te leveren goed ter plaatse mag ontladen, waarbij de levering gecommuniceerd wordt door DEMETS aan de opdrachtgever op gelijk welke wijze. Voor zover zich tijdens de aan- of afvoer, dan wel tijdens het laden of het lossen schade voordoet ten gevolge van deze fysieke krachten – bijvoorbeeld door de druk van het materiaal op het wegdek en/of de laad-en losplaats(en) – erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat deze DEMETS zal vrijwaren voor elke vordering die haar gesteld wordt door derden. Daarnaast erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat in zoverre hij/zij zelf schade lijdt ten gevolge van de hoger vermelde specifieke krachten, hij/zij deze schade niet direct, dan wel indirect, kan en zal verhalen op DEMETS.

6. De opdrachtgever garandeert DEMETS dat voor zover de levering dient plaats te vinden op bedrijventerreinen, dan wel op een werf, of enige andere locatie waarbij een toegang(spoort) moet gepasseerd worden, dat deze toegang(spoort) voldoende breed is om de levering door te laten. Hiertoe is vereist dat, opdat de voertuigen van DEMETS deze zonder verdere manoeuvres kunnen voorbijrijden, de toegangs(poort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn breedste punt minimaal 1 meter in rechte lijn en dat de toegangspoort een minimumhoogte van het gebruikte voertuig meet te vermeerderen met 50 cm.

Hiertoe is vereist dat, opdat de voertuigen van DEMETS deze toegang(spoort) moeten binnenrijden door het maken van manoeuvres – bijvoorbeeld door het nemen van een bocht – de toegang(spoort) minstens even breed is als het voertuig/de lading op zijn breedste punt met een minimum van 5 meter. Voor zover deze breedtes en hoogtes niet voorhanden zijn, erkent de opdrachtgever uitdrukkelijk dat deze ervoor gekozen heeft om het transport alsnog te laten plaatsvinden, en het risico dat hieraan verbonden zit zelf zal dragen, en dat deze DEMETS zal vrijwaren voor enige aanspraken van derden.

7. DEMETS is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig. Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat de vervoerder bij zowel nationaal als internationaal wegtransport 1 uur laden en 1 uur lossen voor zijn rekening neemt daar waar de wachttijd voor het aan- en afkoppelen eveneens op 1 uur wordt vastgesteld. Na afloop van de toegestane laad-, los- of koppeltijd, is DEMETS gerechtigd op een vergoeding aan een tussen partijen overeengekomen uurtarief.

DEMETS is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

8. Elke vervoersopdracht zal zo gedetailleerd mogelijk opgegeven worden door de opdrachtgever. Het exacte gewicht en de afmetingen van het te vervoeren materiaal zullen opgegeven worden. In het bijzonder wat het brutogewicht van de lading betreft verwijst DEMETS naar het SOLAS verdrag van toepassing vanaf 1 juli 2016 dat duidelijk stipuleert dat voor elke CSC container geladen voor een internationale zeereis de correcte VGM (= Verified Gross Mass) dient gekend te zijn zodat dit op tijdige wijze kan gemeld worden aan de kapitein, diens vertegenwoordiger en/of de terminal. Bij een niet correcte of laattijdige melding van het VGM door de opdrachtgever mag de container in kwestie niet worden geladen/geweigerd worden voor verscheping.

De opdrachtgever dient er dan ook zorg voor te dragen dat zij dit VGM op een correcte en geijkte wijze kan berekenen, en dit alles conform het Belgisch Koninklijk besluit van 25 september 2016 betreffende de geverifieerde bruto massa van gevulde containers. De opdrachtgever dient uiterlijk bij het ophalen van de lading door DEMETS, de chauffeur tegen ontvangstbewijs te voorzien van de nodige schriftelijke informatie omtrent de VGM en de gebruikte weegmethode. Voor zover de timing van het transport een snellere mededeling van het VGM aan de kapitein, diens vertegenwoordiger en/of de terminal vereist, dient de opdrachtgever hier de nodige stappen toe te ondernemen.

Het aanvaarden van de lading door DEMETS houdt op geen enkele wijze enige controle van deze schriftelijke informatie in, noch brengt de aanvaarding enige aansprakelijkheid met zich mee in hoofde van DEMETS omtrent deze schriftelijke informatie. Voor zover de opdrachtgever DEMETS niet voorziet van enige schriftelijke informatie, erkent de opdrachtgever dat de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het tijdig bezorgen van de VGM aan de kapitein, diens vertegenwoordiger en/of de terminal. Voor zover de opdrachtgever in gebreke blijft het VGM aan te leveren, draagt DEMETS geen enkele verantwoordelijkheid om het VGM te achterhalen, dan wel het tijdig aan te leveren. Alle kosten en gevolgen omtrent het VGM, het Belgische Koninklijk besluit van 25 september 2016 betreffende de geverifieerde bruto massa van gevulde containers, dan wel enige sancties hierrond zijn ten laste van de opdrachtgever. Speciale kenmerken, zoals een asymmetrisch zwaartepunt, een zeer kwetsbaar element van het materiaal, specifieke draagpunten, gevaarlijke producten, zullen steeds opgegeven worden.

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien. Indien het door DEMETS aangewende voertuig ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de opdrachtgever, zal de kostprijs hiervan integraal ten laste van de opdrachtgever vallen.

9. De aangestelden van DEMETS kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die DEMETS verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:

 • de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (artt. 23 en 25 CMR)
 • de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
 • de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
 • een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR).
 • instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering.

10. Wanneer DEMETS in het kader van de organisatie van een vervoer enige vergunning dient aan te vragen, treedt zij steeds op in naam en voor rekening van de opdrachtgever. Zodoende gaat DEMETS slechts een middelenverbintenis aan.

11. Elke annulatie van de geplande vervoeropdracht door de opdrachtgever tot 24 uur voor de aanbieding van het voertuig op de plaats van afzending zal aanleiding geven tot het betalen door de opdrachtgever van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 50 % van de overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door DEMETS uitgestelde kosten. Elke annulering van de geplande vervoeropdracht door de opdrachtgever na deze termijn zal aanleiding geven tot het betalen door de opdrachtgever van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 100 % van de overeengekomen vrachtprijs en al de reeds door DEMETS uitgestelde kosten.

12. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde.

13. De ruil van paletten gebeurt enkel na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De administratie van de palettenruil op de laadplaats gebeurt door de verlader en wordt periodiek naar de vervoerder gestuurd ter controle. Bij niet-teruggave van waarborgpaletten op de losplaats worden deze waarborgpaletten in mindering gebracht van het openstaande saldo op het laadadres.

Indien na een tweede poging, nog geen waarborgpaletten voorhanden zijn op de losplaats, worden deze waarborgpaletten in mindering gebracht van het openstaande saldo op het laadadres of worden ze gefactureerd. De vervoerder is gerechtigd op een vergoeding per pallet en administratieve kost aan een tussen partijen overeengekomen tarief.

14. . Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de omvang van de contractuele aansprakelijkheid van DEMETS als gevolg van:

 • het geheel of gedeeltelijk fysisch verlies of beschadiging overkomen aan de goederen, inclusief de vertraging in de aflevering ervan, door onvrijwillige fouten, nalatigheden, vergissingen, 12 vergetelheden of verlies van documenten die de goederen dienen te vergezellen, door DEMETS begaan in de organisatie van het vervoer van goederen.
 • de vergoeding van fiscale of administratieve geldboeten die door de opdrachtgever van DEMETS aan de Staat verschuldigd zijn ingeval van afwezigheid, onvolledigheid of verlies van documenten die de goederen dienen te vergezellen ingevolge onvrijwillige fouten, vergissingen, nalatigheden of vergetelheden van DEMETS begaan in de organisatie van het vervoer van goederen over de weg in elk geval beperkt blijft tot maximaal de overeengekomen vrachtprijs van het betreffende transport.

 

Titel III: Opslag en goederenbehandeling

1. Definities

Onderhavige voorwaarden gelden voor elke handeling van logistieke dienstverlening, zoals hierna gedefinieerd, in elk magazijn van DEMETS.

1.1. Partijen: De Opdrachtgever en Bewaarnemer.

1.2. Opdrachtgever: de klant die goederen in bewaargeving geeft zoals: handelsgoederen, machines, materiaal, voertuigen (niet limitatieve opsomming).

1.3. Bewaarnemer: DEMETS die de bewaarneming van onder 1.2. vermelde goederen op zich neemt en deze op eerste aanvraag aan de Opdrachtgever teruggeeft.

1.4. Overeenkomst: de voorliggende overeenkomst tussen de Partijen, de eventuele Bijlagen maken er integraal deel van uit.

1.5. Tarief: het tarief van de Bewaarnemer dat in voege is op het ogenblik waarop de in bewaargeving ingaat, zoals overeengekomen.

1.6. Goederen: de door de Opdrachtgever in bewaargeving gegeven zaken zoals handelsgoederen, machines, materiaal, voertuigen (niet limitatieve opsomming).

1.7. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van de Bewaarnemer die iedere bewaargeving van goederen beheerst. Deze zijn gekend en aanvaard door de Partijen en van toepassing voor zover er in deze overeenkomst niets anders werd bedongen. 13

1.8. Stockverschillen: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van de Bewaarnemer zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

2. Voorwerp – Goederen – Verplichtingen Opdrachtgever

2.1. Partijen verbinden zich tot een Overeenkomst omtrent bewaargeving van Goederen (opslag) zoals omschreven in de receptiebon en/of inventaris. Als de Opdrachtgever dit wenst kunnen foto’s worden doorgestuurd van de in ontvangst genomen Goederen, die het voorwerp zullen uitmaken van de bewaarneming.

2.2. De Opdrachtgever is gehouden tijdig alle gegevens te verstrekken betreffende de Goederen evenals de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor de Bewaarnemer relevant kunnen zijn.

2.3. Daarnaast zal de Opdrachtgever de gegevens die de Bewaarnemer stelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de Bewaarnemer stellen.

2.4. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat de Goederen:

 • geen illegale producten bevatten (o.a. drugs, namaakgoederen,…(niet limitatieve opsomming));
 • niet bederfelijk zijn ;
 • geen gevaarlijke goederen, ontvlambare of schadelijke stoffen bevatten (zoals bijvoorbeeld lucifers, patronen, kruit, benzine, gas en aerosolflessen, vet, ontvlambare producten, lithiumbatterijen etc. (niet limitatieve opsomming)) of stoffen die op één of andere manier gevaar inhouden of kunnen inhouden voor de volksgezondheid of de veiligheid van personen, dieren, milieu of gebouwen;
 • geen ongedierte bevatten;
 • vrij zijn van douaneformaliteiten.

2.5. Elk Goed dat wordt aangeleverd voor bewaargeving dat toch niet conform de voorwaarden van artikel 2.4. is kan bij het binnenkomen in de opslagplaats worden geweigerd, worden vernietigd of worden schoongemaakt na verwittiging van de Opdrachtgever en op kosten van de Opdrachtgever. De Bewaarnemer zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld ten aanzien van de Opdrachtgever voor deze weigering, vernietiging of schoonmaking. Overigens zal de Opdrachtgever de Bewaarnemer vrijwaren voor het schadeloos stellen voor elke vordering die door een derde (met inbegrip, doch niet gelimiteerd) wordt ingesteld tegen de Bewaarnemer omwille van de illegaliteit of niet conformiteit van de Goederen

2.6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade of eigen letsel die de Bewaarnemer, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers zouden lijden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onbetrouwbare informatie betreffende de aard van de Goederen.

2.7. De Opdrachtgever garandeert dat hij als enige de juridische eigendom van de Goederen bezit en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen aanvaardt. De Opdrachtgever zal de Bewaarnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door de Goederen, onvoldoende of ongeschikte verpakking van de Goederen, een handelen of nalaten door de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier diensten de Opdrachtgever gebruik maakt.

2.8. De Opdrachtgever zal verantwoordelijk zijn voor het ophalen en de behandeling van de beschadigde Goederen. De toegang tot de ruimtes is geregeld in onderhavige Overeenkomst. Hij zal bovendien alle kosten dragen veroorzaakt door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming beschadigde Goederen evenals alle kosten hoe dan ook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van reiniging of sanering van het terrein of van de installaties.

2.9. De Opdrachtgever zorgt voor een geschikte verpakking van de Goederen in functie van hun aard en de voorziene opslagtermijn.

2.10. Kleine voorwerpen moeten op een doelmatige wijze worden verpakt door de Opdrachtgever en desgevallend bij een groter geheel waartoe zij behoren worden vastgemaakt.

2.11. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, veroorzaakt door hemzelf en personen die in zijn opdracht werken en/of door hem zijn aangewezen, en/of door de goederen voorwerp van de bewaarneming.

2.12. Indien de Opdrachtgever niet tijdig de inlichtingen en documenten als bedoeld in 2.2. van deze voorwaarden mededeelt, dan wel de overeengekomen goederen niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, in een geschikte, voldoende en transportzekere verpakking en vergezeld van de vereiste documenten, ter beschikking stelt, is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor de Bewaarnemer te verrichten. Wanneer de Bewaarnemer daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen, als bedoeld in deze voorwaarden niet is nagekomen, is de Opdrachtgever voor deze kosten tot maximaal 30.000 euro per gebeurtenis verantwoordelijk.

2.13. Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan de Bewaarnemer, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade, de overeenkomst opzeggen, nadat hij de Opdrachtgever schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

2.14. De Opdrachtgever zal de goederen adequaat verzekeren doch ten minste tegen brand, bliksem, ontploffing , inslag van luchtvaartuigen, stormschade, waterschade, overstroming en diefstal. In dergelijke gevallen zullen de Opdrachtgever en diens verzekeraar afstand doen van verhaal jegens de Bewaarnemer en alle derden. Bij niet naleving van deze verplichting is de Opdrachtgever gehouden om de Bewaarnemer te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen die ingevolge de miskenning van deze verplichting ten aanzien de Bewaarnemer kunnen gesteld worden.

3. Receptiebon – Inventaris

3.1. De Overeenkomst gaat slechts in voor de Bewaarnemer vanaf het ogenblik dat de Goederen werkelijk in zijn opslagplaats zijn toegekomen en dat een inventaris en/of receptiebon bij deze Overeenkomst, opgesteld en ondertekend door de Opdrachtgever, is goedgekeurd en ondertekend door de Bewaarnemer. Indien de Opdrachtgever of zijn gemachtigde niet aanwezig is op het ogenblik van het afleveren van de Goederen aan de Bewaarnemer zal de (CMR-)vrachtbrief of leveringsnota van de verzender gebruikt worden als basis voor de goederenomschrijving. De Opdrachtgever is in dat geval verantwoordelijk voor eventuele fouten in de omschrijving van de Goederen op deze documenten.

3.2. De goederen worden door de Bewaarnemer bij ontvangst nagekeken op hun uiterlijk zichtbare toestand en verpakking. Alleen het aantal der kisten, paletten, machines, losse kartonnen dozen enz. zal worden aangeduid op de inventaris. Verificatie tot op kleine gehele of individuele eenheden of inwendige controle van de Goederen is mogelijk mits overleg met de Bewaarnemer. De kosten voor deze verificatie bij ontvangstneming en aflevering zullen worden aangerekend aan de Opdrachtgever. De Bewaarnemer is niet verantwoordelijk voor de overeenstemming van de inhoud van de verpakkingen met de vermeldingen op de CMR-vrachtbrief, leveringsnota van de verzender of andere documenten van de Opdrachtgever.

3.3. De inventaris en/of receptiebon wordt bij opmaak en elke wijziging door beide Partijen ondertekend.

3.4. Op vraag van de Opdrachtgever kan de inventaris tegensprekelijk worden opgesteld op de plaats waar de Goederen zich bevinden op het ogenblik van de Overeenkomst. In dat geval draagt de Opdrachtgever hiervan de kost.

3.5. Terugname van een deel van de Goederen en/of toevoegen van Goederen kan enkel na voorafgaandelijk contact met de Bewaarnemer en aanpassing van de inventaris overeenkomstig onderhavige Overeenkomst.

3.6. Op het einde van de bewaarneming zal deze inventaris voorgelegd worden voor uitgangscontrole van de Goederen.

4. Opslagruimte – toegang tot goederen

4.1. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de concrete omstandigheden waarin de Bewaarnemer de Goederen zal opslaan en is van oordeel dat deze ruimtes gepast zijn voor de opslag van zijn Goederen. De opslagruimten die zullen worden gebruikt voldoen aan volgende criteria:

 • De opslagruimte in open lucht bevindt zich op een omheind terrein met toegangspoorten die toegankelijk zijn via een badgesysteem. De verharding bestaat uit vloerdallen in beton en het gebruikelijke standaard afwateringsysteem.
 • De gebouwen met opslagruimte bevinden zich binnen deze omheining en zijn toegankelijk via 17 een badgesysteem. De gebouwen zijn extra beveiligd met een alarmsysteem dat gekoppeld is aan een externe controlekamer. Ze zijn wind- en waterdicht en standaard geïsoleerd. Er is geen temperatuurcontrolesysteem en geen verwarming of koeling voorzien. Er is geen vochtmetingsysteem.
 • De Bewaarnemer is niet verantwoordelijk voor condens- en/of roestvorming en/of ontregeling van de goederen onder invloed van klimatologische omgevingsfactoren, behoudens bij bewezen fout van de Bewaarnemer in kader van de wind-en waterdichtheid van de gebouwen.
 • De opslagruimte is geen douane-entrepot

4.2. De Bewaarnemer zal alleen in de ruimtes of terreinen waar de Goederen zich bevinden de aanwezigheid van de Opdrachtgever of van de door hem aangeduide personen toelaten doch uitsluitend op eigen risico van deze laatsten en uitsluitend gedurende de gewone diensturen, op voorwaarde echter dat dit:

 • plaats vindt in aanwezigheid van de Bewaarnemer of zijn daartoe aangestelde;
 • van tevoren medegedeeld en goedgekeurd werd;
 • in voorkomend geval plaats vindt overeenkomstig het huishoudelijk reglement van de Bewaarnemer;
 • gebeurt met strikte naleving van de in de opslagruimte en/of op de terreinen van de Bewaarnemer geldende veiligheidsvoorschriften.

4.3. De Opdrachtgever aanvaardt dat buiten de normale kantooruren de gebouwen waarin de Goederen zijn opgeslagen niet toegankelijk en volledig afgesloten zijn.

4.4. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze vorm van toezicht voldoende is en vraagt niet dat de Bewaarnemer verdere veiligheidsmaatregelen zou nemen.

4.5. Elke behandeling of verplaatsing van de goederen in de opslagruimte vanaf het moment van in ontvangstname door de Bewaarnemer mag enkel door de Bewaarnemer of zijn aangestelden worden uitgevoerd. De behandeling of verplaatsing op vraag van de klant tijdens de bewaarneming geschiedt onder de algemene voorwaarden en het tarief van de Bewaarnemer, goedgekeurd door de Opdrachtgever.

4.6. Indien de Opdrachtgever zelf bepaalde handelingen wenst uit te voeren op zijn Goederen tijdens de opslag kan dit enkel na schriftelijk akkoord en zullen de Goederen na afloop van de behandeling worden nagekeken. De Bewaarnemer is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan de Goederen tijdens of door deze behandeling. Voor milieubelastende of mogelijk schadelijke handelingen voor de opslagruimte of andere goederen (lassen, slijpen, olie- gasvervanging …) dienen bovendien steeds de nodige veiligheidsmaatregelen te worden genomen om de hinder uit te sluiten.

4.7. De Bewaarnemer beslist zelf waar de Goederen in bovenvernoemde opslagruimten zullen worden geplaatst.

4.8. Het is voor de Opdrachtgever verboden om foto’s te maken of opnames te doen van de goederen die hem niet toebehoren.

5. Tariefbepaling

5.1. Het Tarief van de bewaarneming wordt bepaald in functie van:

 • de ingenomen oppervlakte en/of het volume van de in bewaring te nemen Goederen,
 • de zorg die volgens de onderhavige Overeenkomst aan deze Goederen moet worden besteedt
 • de duurtijd van de bewaarneming
 • behandeling van de Goederen in afspraak met de Opdrachtgever tijdens de bewaarneming

5.2. Tariefwijzigingen worden doorgevoerd op 01/01 van het kalenderjaar op basis van de Consumptieprijsindex.

5.3. Het Tarief is te vermeerderen met de Belasting op Toegevoegde waarde (BTW).

5.4 Een afzonderlijk Tarief wordt aangerekend voor:

 • de kosten verbonden aan het opmaken van de inventaris
 • de kosten verbonden aan het plaatsen en verplaatsen en behandelen van de Goederen
 • de premies voor verzekering alle risico’s
 • de kosten verbonden aan speciale reiniging en onderzoek van de Goederen op vraag van de Opdrachtgever
 • behandeling van niet-conforme Goederen zoals bepaald in artikel 2 van onderhavige Overeenkomst: kosten voor vernietiging of schoonmaak na verwittiging van de Opdrachtgever.
 • de kosten van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit de dienstverlening.

5.5. De Bewaarnemer behoudt zich het recht voor om een voorschot gelijk aan minimum drie maanden bewaartarief in rekening te brengen bij het binnenbrengen van de Goederen.

5.6. De Bewaarnemer zal het Tarief afrekenen per kalenderweek, iedere aangevangen kalenderweek wordt in zijn geheel aangerekend.

5.7. Het afgesproken Tarief wordt opgenomen in de overeengekomen offerte.

6. Verplichtingen en aansprakelijkheid bewaarnemer

6.1. De Bewaarnemer verbindt er zich toe de Goederen in ontvangst te nemen, eventueel voorbehoud op het vervoerdocument aan te brengen met betrekking tot uiterlijk zichtbare schade en hoeveelheid, en er de Opdrachtgever over in te lichten opdat deze de nodige maatregelen kan nemen.

6.2. De Bewaarnemer verbindt er zich toe zich als een goede huisvader te gedragen ten aanzien van de Goederen en indien dit noodzakelijk zou zijn tot het behoud van de goederen mits akkoord en op kosten van de Opdrachtgever, alle redelijke maatregelen te nemen.

6.3. De Bewaarnemer verbindt er zich toe zijn verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit deze Overeenkomst te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij, volgens de Controlewet op de Verzekeringen van 9 juli 1975.

6.4. De Bewaarnemer verbindt er zich toe te letten op de goede werking van het materieel dat hij 20 gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst voor de verlening van de diensten van bewaarneming.

6.5. De verbintenissen van de Bewaarnemer onder onderhavige Overeenkomst worden door de Partijen beschouwd als een inspanningsverbintenis en kunnen in geen geval als resultaatsverbintenis geïnterpreteerd worden

6.6. De inventaris/receptiebon overeenkomstig artikel 3, opgesteld bij het binnenkomen van de Goederen in de opslagplaats, eventueel aangepast in tussentijd, en goedgekeurd door de Bewaarnemer en Opdrachtgever, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval van schade of tekort.

6.7. De Bewaarnemer verbindt er zich toe de overeengekomen Goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, desgevallend vergezeld van een vervoerdocument en de overige door de Opdrachtgever eventueel verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren.

6.8. Indien door de Bewaarnemer ontvangen Goederen in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat aan de Opdrachtgever worden afgeleverd, is de Bewaarnemer, behoudens Overmacht of het verder in deze Overeenkomst bepaalde, voor de daarvoor ontstane schade en/of het verlies aansprakelijk in zover dit het gevolg is van een fout of nalatigheid van de Bewaarnemer, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers en binnen de limieten van de in 6.12. voorziene aansprakelijkheid. De Opdrachtgever draagt in elk geval hierbij de bewijslast.

6.9. De Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade en verlies aan en van Goederen, voor zover die schade/verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in open lucht, in opdracht van de Opdrachtgever.

6.10. De Bewaarnemer is niet aansprakelijk in de hierna beschreven gevallen: •

 • Elke inpak uitgevoerd door de Opdrachtgever ontlast in alle geval de Bewaarnemer volledig van zijn aansprakelijkheid voor de inhoud en de staat van de colli, pakken, kisten enz. De Bewaarnemer zal slechts gehouden zijn tot teruggave van deze colli, pakken, kisten enz met hun verpakking in dezelfde uiterlijke staat als deze waarin ze werden ontvangen door de Bewaarnemer en beschreven in de inventaris.
 • De Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van o.a. diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, ijs-en waterschade, overstroming, oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en de goede uitvoering van de bewaarneming onredelijk bezwarend maken.
 • De gebreken eigen aan de Goederen en hun verpakking, en verborgen gebreken, huuren staangelden (demurrage and detention), en Overmacht.
 • De schade door roest, condens, oxidatie, verkleuring, door uitlopen/verdampen van vloeistoffen, als eveneens mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen en defecten van de gestockeerde Goederen behoudens bij bewezen fout van de Bewaarnemer in het kader van de wind- en waterdichtheid van de gebouwen.
 • De schade veroorzaakt door ongedierte valt niet ten laste van de Bewaarnemer, behalve in geval van bewezen fout.
 • De schade die voortvloeit uit de aard van de Goederen zelf of uit verborgen gebreken van de Goederen.
 • Schade aan loodglas of lijstwerken.

6.11. Indien een overeengekomen termijn voor de inontvangstneming of aflevering ontbreekt, dienen deze overeengekomen werkzaamheden plaats te vinden binnen de tijd welke een bewaarnemer redelijkerwijze nodig heeft en dit te rekenen vanaf het moment dat de inontvangstneming dan wel de aflevering wordt verzocht. Deze termijn wordt dan geacht de overeengekomen termijn te zijn.

6.12. De aansprakelijkheid van Bewaarnemer is beperkt tot een tussen partijen nader overeen te komen bedrag per kilogram, per gebeurtenis en per jaar, tenzij de schade opzettelijk werd veroorzaakt door het bestuur van de Bewaarnemer. Zijn zodanige bedragen niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van 100.000 euro per jaar.

6.13. Indien de Bewaarnemer de diensten van bewaarneming en/of bijkomende werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht, vraagt hij vervolgens instructies aan de Opdrachtgever en is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten voor de Opdrachtgever, op de overeengekomen wijze te verrichten.

6.14. Indien de Bewaarnemer herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële verplichtingen kan de Opdrachtgever, de Overeenkomst opzeggen nadat hij de Bewaarnemer schriftelijk een termijn van minimum 30 dagen heeft gesteld en de Bewaarnemer bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.15. De Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de Goederen zelf. Zo is de aansprakelijkheid van de Bewaarnemer uitgesloten voor alle indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade.

6.16. De eventuele schade, verliezen en/of Stockverschillen zullen éénmaal per jaar geëvalueerd worden. In geval van een positief verschil zal geen schadevergoeding gevraagd worden. Eventuele negatieve verschillen en eventuele positieve verschillen worden daarbij tegen elkaar weg geboekt. In geval van een negatief verschil zal geen schadevergoeding betaald worden indien dit verschil kleiner is dan een tussen partijen nader overeen te komen percentage van het totale Jaarvolume. Bij gebreke hiervan geldt een percentage van 0,1% van het totale Jaarvolume dat het onderwerp is van de overeenkomst. Onder Jaarvolume wordt hier verstaan de som van de inkomende, uitgaande en behandelde hoeveelheden goederen.

In het geval dat het overeengekomen percentage toch zal overschreden worden zal de Bewaarnemer aan de Opdrachtgever een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de door Opdrachtgever te bewijzen aankomstwaarde van de desbetreffende Stockverschillen boven het overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid voor Stockverschillen is beperkt zoals voorzien in artikel 6.12. Onder aankomstwaarde wordt verstaan de kostprijs van de productie of aanschafwaarde verhoogd met de transportkost tot inontvangstname door de Bewaarnemer.

7. Teruggave van de goederen – Voorbehoud

7.1. De Bewaarnemer zal aan de Opdrachtgever alle nodige faciliteiten verlenen om hem toe te laten de inhoud en de staat van de in bewaring gegeven Goederen na te gaan vóór teruggave. De Bewaarnemer is er toe gehouden de Goederen aan de Opdrachtgever of diens rechtsopvolgers terug te geven in dezelfde uiterlijke staat als die waarin hij ze ontving, overeenkomstig de inventaris en rekening houdend met de bepalingen van artikel 3 van deze Overeenkomst.

7.2. Elk bezwaar moet onmiddellijk, op straffe van verlies van verhaal tegen de Bewaarnemer, vermeld worden door de Opdrachtgever op de inventaris die wordt voorgelegd bij de teruggave.

7.3. De inventaris wordt door de Opdrachtgever aan de Bewaarnemer terugbezorgd op het ogenblik van de definitieve ophaling en vóór de Goederen de gebouwen van de Bewaarnemer verlaten. De aanvaarding door de Opdrachtgever verleent de Bewaarnemer volledige en onherroepelijke kwijting voor de uitvoering van zijn verplichtingen.

7.4. Wanneer tijdens de bewaring een niet-onmiddellijk zichtbare schade is opgetreden, dient de Opdrachtgever binnen de 7 dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, na ontvangst van de Goederen per aangetekend schrijven een duidelijk omschreven voorbehoud te maken. Zonder dergelijk voorbehoud vervalt elke aanspraak ten aanzien van de Bewaarnemer en worden de Goederen geacht te verkeren in de staat zoals beschreven in de inventaris. De Opdrachtgever verleent de Bewaarnemer of zijn aangestelde toegang tot de Goederen voor tegensprekelijke vaststelling van de schade.

8. Verkoop van goederen

8.1. De Bewaarnemer kan overgaan tot de verkoop van de goederen zonder de instructies van de Opdrachtgever af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit.

8.2. Hij kan eveneens overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de Opdrachtgever. Afstand door de Opdrachtgever wordt vermoed als deze laatste niet ingaat op de aanmaning bij aangetekende brief vanwege de Bewaarnemer tot terugname van de goederen binnen een wel bepaalde termijn.

8.3. In de andere gevallen kan hij eveneens overgaan tot de verkoop wanneer hij van de opdrachtgever geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden.

8.4. Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de verkoop ter beschikking van de ladingbelanghebbende moeten gesteld worden onder aftrek van de kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal de Bewaarnemer recht hebben op het verschil. De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de plaats waar de goederen zich bevinden.

Alleszins zal in geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen, een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet binnen 2 werkdagen reageert, kan de verkoop doorgaan. In geval van niet-bederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling van verkoop aan de goederen belanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 kalenderdagen, kan worden verkocht.

9. Belading – Lossing – Transport

9.1. Indien de Opdrachtgever de opdracht geeft om, na bewaargeving, zijn Goederen naar één of andere plaats te vervoeren, neemt de verbintenis van de Bewaarnemer nochtans ten laatste een einde bij het verlaten van de opslagplaats en, vanaf dat ogenblik, kan geen enkel bezwaar uit hoofde van de bewaarneming worden ingebracht. De verplichtingen van de Bewaarnemer zullen vanaf dat ogenblik vallen onder de voorwaarden van titel II. Alle kosten van vervoer van Goederen naar de opslagplaats en naar de plaats van aflevering van de Goederen zijn ten laste van de Opdrachtgever.

9.2. In geval de Opdrachtgever zelf instaat voor het vervoer van en naar de opslagplaats, worden de kosten van op- of afladen en van plaatsing door de Bewaarnemer aangerekend op basis van het tarief opgenomen in de overeengekomen offerte. Betaling van deze prestaties dient te gebeuren vóór het verlaten van de Goederen uit de opslagplaats.

10. Geheimhouding

Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding ten opzichte van derden, ten aanzien van de volledige inhoud van de tussen de Opdrachtgever en de Bewaarnemer gesloten Overeenkomst, evenals ten aanzien van informatie (onder andere, maar zonder zich hiertoe te beperken, m.b.t. het commercieel beleid, de knowhow, de commerciële strategie, de methodes en exploitatie werkwijzen, en de technieken met betrekking tot de verwerking van de klanten en hun gegevens ) verkregen in het kader van deze Overeenkomst van de andere Partij, met uitzondering van informatie die aan bevoegde overheidsinstanties moet worden verstrekt op basis van een wettelijke verplichting en met uitzondering van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering.

11. Duurtijd

11.1. Tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen geldt dat Overeenkomst tot Bewaargeving voor onbepaalde tijd is aangegaan met een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.

11.2. De opzegging gebeurt per aangetekende brief en de termijn gaat in 3 dagen na de poststempel.

12. Verjaring

Alle vorderingen waartoe de Overeenkomst aanleiding geeft met inbegrip van deze die voortvloeien uit een remboursbeding, verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag volgend op degene waarop de Opdrachtgever kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of voorval dat tot de vordering aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk gemeld te worden: vordering met betrekking tot zichtbare schade onmiddellijk na aflevering, en elke vordering tot onzichtbare schade binnen een termijn van 7 dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, na aflevering.