Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden CMR

Algemene voorwaarden CMR

 

2. Algemene verkoopsvoorwaarden voor wegvervoer

2.1 Algemeen – Toepassing

Deze vervoersovereenkomst, nationaal dan wel internationaal, wordt beheerst door de bepalingen van het CMR-verdrag en door onderhavige voorwaarden.
Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de afzender dan wel geadresseerde zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de vervoerder. Ondertekening van de vrachtbrief door de verlader, kaaipersoneel en commissionair-expediteur bindt de afzender en ondertekening door de stuwadoors, de goederenbehandelaars of het kaaipersoneel op bestemming bindt de geadresseerde. De afzender maakt zich sterk voor zijn contractant, de geadresseerde, dat deze kennis heeft van en akkoord gaat met onderhavige voorwaarden, bij gebreke waaraan hij de vervoerder zal vergoeden voor alle kosten en vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak.

2.2 Lading – Lossing – Gewicht

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de belading en lossing gebeurt door de afzender, resp. de geadresseerde. In de mate dat de chauffeur door de afzender of de geadresseerde verzocht wordt om deze daden te stellen, gebeurt dit onder uitdrukkelijk toezicht, controle en verantwoordelijkheid van de afzender, resp. de geadresseerde. De vervoerder draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, en/of tijdens belading en lossing.

Behoudens schriftelijke vermelding in andere zin en voor zover dit mogelijk en/of noodzakelijk is, wordt de stuwing uitgevoerd door de vervoerder op basis van de instructies van de afzender of verlader die conform de geldende wetgeving in functie van het traject worden gegeven. Indien het door de vervoerder aangewende voertuig of de gehanteerde stuwing ongeschikt blijkt omdat er incorrecte of onvolledige informatie werd meegedeeld door de afzender of verlader of wanneer de transportverpakking niet stevig genoeg blijkt om een correcte ladingzekering mogelijk te maken, zullen de kosten en schaden hierdoor ontstaan integraal ten laste van de afzender voor het vervoer vallen.

De aflevering gebeurt aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen. De verplaatsing van het voertuig binnen het terrein van de afzender, verlader of geadresseerde gebeurt geheel op instructie en onder verantwoordelijkheid van die laatsten. De vervoerder kan zich evenwel verzetten tegen deze instructies indien de plaatselijke omstandigheden naar zijn overtuiging zijn voertuig of de lading in gevaar brengen. Indien er geen bevoegde ter plaatse is op het afgesproken ogenblik van de aflevering, wordt vervoerder geïnstrueerd om het te leveren goed ter plaatse te ontladen, waarna de aflevering door de vervoerder gecommuniceerd wordt aan de afzender/opdrachtgever voor het vervoer op gelijk welke wijze en die laatste wordt geacht om deze aflevering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Behoudens ingeval de afzender uitdrukkelijk aan de vervoerder heeft gevraagd om het brutogewicht van de lading te controleren in de zin van art. 8 lid 3 CMR, blijft de afzender verantwoordelijk voor elke overlading, zelfs overlading per as, welke tijdens het transport wordt vastgesteld. De afzender zal alle daaruit ontstane kosten vergoeden, met inbegrip van schade door immobilisatie van het voertuig en alle eventuele boetes of andere gerechtskosten die hieruit zouden kunnen voortvloeien.

2.3 Instructies

De aangestelden van de vervoerder kunnen geen enkele instructie of aangifte aanvaarden die de vervoerder verbindt buiten de voorziene perken voor wat betreft:

  • de waarde van de goederen die moeten dienen als referentie in geval van volledig of gedeeltelijk verlies, of nog van beschadiging (art. 23 en 25 CMR)
  • de afleveringstermijnen (art. 19 CMR)
  • de remboursementsinstructies (art. 21 CMR)
  • een bijzondere waarde (art. 24 CMR) of een bijzonder belang bij de aflevering (art. 26 CMR)
  • Instructies of verklaringen met betrekking tot de gevaarlijke goederen (A.D.R.) of goederen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere reglementering

2.4 Opslag

In het geval van opslag door de vervoerder, is deze niet aansprakelijk in geval van diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, waterschade, eigen gebrek van de goederen en hun verpakking, verborgen gebreken en overmacht.

De aansprakelijkheid bedraagt in elk geval een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak. De vervoerder is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder economisch verlies, gevolgschade of immateriële schade.

2.5 Immobilisatietijden

De vervoerder is gerechtigd op de vergoeding van de immobilisatietijden van het wegvoertuig.

Bij ontstentenis van andersluidende overeenkomst, wordt aangenomen dat de vervoerder een uur laden en een uur lossen voor zijn rekening neemt. Na afloop van dit uur is de vervoerder gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die uit deze bijkomende immobilisatietijd voortvloeien.

De vervoerder is bovendien gerechtigd op vergoeding voor het geheel van de kosten die voortvloeien uit andere immobilisatietijden die, rekening houdende met de omstandigheden van het transport, de gebruikelijke duur overschrijden.

2.6 Aansprakelijkheid

De vervoerder is enkel aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen, conform de toepasselijke bepalingen van het CMR-Verdrag.

Wanneer naar aanleiding van het transport, aan andere goederen die zich onder de hoede van afzender, belader of geadresseerde bevinden, maar die niet te vervoeren goederen zijn, schade ontstaat, dan is de vervoerder slechts aansprakelijk voor schade te wijten aan diens fout of nalatigheid. Hoe dan ook en behoudens in gevallen van opzet, is de omvang van zijn aansprakelijkheid voor de schade aan andere dan de te vervoeren goederen per schadegeval beperkt tot maximaal 8,33 STR voor elk bruto kg gewicht van de vervoerde lading.

2.7 Facturatie – Betalingen – Pand/Retentie

De opdrachtgever is gehouden tot betaling van de vrachtprijs, zelfs indien hij de vervoerder verzoekt de vrachtprijs te innen bij de geadresseerde. In geval van annulatie van een rit binnen de 24 uren voor aanvang van de rit, blijft de volledige ritprijs verschuldigd aan de vervoerder.  Voor palletruil kan de vervoerder een bijkomende vergoeding aanrekenen. Er mag geen schuldvergelijking worden toegepast tussen de vrachtprijs en de eventueel van de vervoerder gevorderde bedragen. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van de vervoerder betaalbaar op de vermelde vervaldatum en zonder korting. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft de vervoerder van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met minimum van 10% van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten niet uit. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar. De verschillende schuldvorderingen van de vervoerder op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in zijn bezit zijn, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering tot beloop waarvan de vervoerder al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen. Bovendien zal de vervoerder een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die hij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die zijn opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal de vervoerder schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die de vervoerder ten overstaan van haar contractspartij heeft, en die deze laatsten op de vervoerder heeft. Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.

2.8 Slotbepalingen

In geval van enige betwisting tussen partijen, zijn, onverminderd de toepassing van art. 31 lid 1 CMR de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de vervoerder bevoegd. Het Belgische recht is van toepassing. Indien één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zouden zijn, blijven de overige bedingen desondanks geldig.

2.9 Aanvullende verkoopsvoorwaarden

De vervoerder verbindt zich ertoe alles te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om het transport uit te voeren binnen de eventuele vermelde termijnen die alleen ter informatie vermeld worden. De vervoerder verwerpt elke verantwoordelijkheid in geval van vertraging voor dewelke de klant hem tot schadevergoeding wil aansprakelijk stellen. Aangezien wij het aantal goederen, staat of verpakking die zich in de containers bevinden niet kunnen nagaan, verwerpen wij elke verantwoordelijkheid in geval van ontbreking of averij die zouden worden vastgesteld bij het lossen. De clausule “said to contain” is van toepassing. Uw aanhangwagens/opleggers getrokken door onze wagens zijn niet door ons in alle risico’s verzekerd (omnium). Die dienen verzekerd te worden door de verzekering van de klant en afzien van verhaal tegen ons. Indien de klant of zijn aangestelde vraagt aan ons personeel bijkomende behandelingswerken uit te voeren of het gebruik van zijn materiaal, machines (b.v. heftruck, rolbrug, deze lijst is niet limitatief) die niet voorzien zijn in een specifiek contract gebeurt dit volledig onder zijn toezicht, instructies en verantwoordelijkheid dit voor zowel lichamelijke- als materiële- en gevolgschade. Veiligheid op werkplaatsen. De klant is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van onze werknemers op de plaatsen van de tewerkstelling. Op deze plaatsen werken onze werknemers onder het toezicht, de instructies en verantwoordelijkheid van de veiligheidsadviseur of zijn aangestelde. Alle klachten dienen vermeld te worden op de CMR vrachtbrief. De klachten en voorbehouden moeten op een expliciete wijze worden meegedeeld en binnen de 8 dagen per aangetekende brief bevestigd worden.
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk vastgestelde afwijkingen zijn onderstaande bepalingen van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten en overeenkomsten m.b.t. door ons te presteren diensten. Onze voorwaarden hebben voorrang op die van de koper of afnemer, zelfs indien deze voorzien dat ze voorrang hebben op de onze. Het door ons aanvaarden van bestelformulieren of het verzenden van een orderbevestiging doet aan deze regel geen afbreuk.

De klant erkent de Algemene Voorwaarden die zich op huidig document bevindt, gelezen en goedgekeurd te hebben

 

 

Les conditions générales en Français seront envoyées sur simple demande.
Terms and conditions in English will be sent on simple request.
Algemeine Verkaufsbedingungen in Deutsch würden nur auf ihnen aanfrag geschickt.