Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden CMR

Algemene voorwaarden CMR

 

2. Algemene verkoopsvoorwaarden

2.1 art. 1

AI onze transporten worden uitsluitend verricht onder onze algemene voorwaarden die de klant geacht is te kennen en te aanvaarden voor het transport aanvangt.

2.2 art. 2

De vervoerder verbindt zich ertoe alles te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om het transport uit te voeren binnen de eventuele vermelde termijnen, die alleen ter informatie vermeld worden. De vervoerder verwerpt elke verantwoordelijkheid in geval van vertraging voor dewelke de klant hem tot schadevergoeding wil aansprakelijk stellen.

2.3 art. 3

De verzender moet ervoor zorgen dat de te laden en te vervoeren goederen op een professionele manier verpakt worden (conform verpakkingen, kartons, kisten, enz.) om verder alle beschadigingen gedurende het transport te vermijden.

2.4 art. 4

Behoudens andersluidend beding zorgt de klant ervoor dat zijn goederen of materiaal verzekerd zijn tegen alle transport, behandeling en/of stockrisico’s en meer bepaald tegen diefstal en beschadiging bij lading, lossing, vervoer, behandeling, verlies, brand. Deze lijst is niet limitatief.

In ieder geval zal een afstand van verhaal te onzen gunste steeds een essentiële voorwaarde zijn, zelfs indien er vastgesteld wordt dat er een fout door een van onze personeelsleden werd begaan. Een speciale verzekering kan door ons worden afgestoten op aanvraag van de klant, welke dan behoort tot een afzonderlijk verzekeringscontract waarin de kenmerken van de goederen, de risico’s, de verzekeringsvoorwaarden hernomen worden en de premie die hiervoor betaalt dient te worden zal bij de vervoerprijs worden gerekend. De te verzekeren waarde en de verantwoordelijkheid van de vervoerder mag nooit de door de C.M.R. conventie voorziene waarden overschrijden.

2.5 art. 5

Aangezien wij het aantal goederen en de staat van de goederen die zich in de containers bevinden, niet kunnen nagaan, verwerpen wij elke verantwoordelijkheid ingeval van ontbreking of averij die zouden worden vastgesteld bij het lossen. De clausule “said to contain” is van toepassing.

2.6 art. 6

Het is de klant volstrekt verboden de chauffeur te gelasten fondsen, roerende waarden of waardepapieren (o.a. cheques) te vervoeren of tegen terugbetaling te innen.

Indien, ondanks dit uitdrukkelijk verbod, de klant voormelde handelingen toch laat verrichten door onze werkman, zal deze handelsdaad niet aanzien worden als deel uitmakend van de transportovereenkomst en onze werkman zal in geen geval beschouwd worden als aangestelde.
Voormelde handelsdaad wordt verricht uitsluitend op risico van de klant en kan in geen opzicht ten laste gelegd worden van onze firma of van de werkman.

2.7 art. 7

Alle klachten dienen vermeld te worden op de vrachtbrief. De klachten en voorbehouden moeten op expliciete wijze worden meegedeeld en binnen 8 dagen per aangetekende brief bevestigd worden.

2.8 art. 8

Alle facturen worden contant en zonder korting betaald. Elke factuur die niet op de vervaldag vereffend is, zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest van 12 % en een vergoeding van 15 % die minimum 3000 BEF bedraagt. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Brussel.