Algemene voorwaarden – DEMOTRANS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN OPSLAG DEMOTRANS

1. Algemeen en definities

1.1. Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen DEMOTRANS (KBO 0438.428.419) en haar contractspartijen, ongeacht of deze specifieke contractspartij een handelaar dan wel een particulier uitmaakt. Behoudens een schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst met DEMOTRANS, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden van contractspartijen, ongeacht wanneer deze kenbaar worden gemaakt. De niet-toepasbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden heeft geen invloed op de toepasbaarheid van de andere bepalingen. Beide partijen zullen onmiddellijk het nodige doen om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige die de oorspronkelijke intentie van partijen benadert.

1.2. Onderhavige voorwaarden gelden voor elke handeling van logistieke dienstverlening, zoals hierna gedefinieerd, in elk magazijn van DEMOTRANS.
1.2.1. Partijen: De Opdrachtgever en DEMOTRANS.
1.2.2. Opdrachtgever: de klant die goederen in bewaargeving geeft zoals: handelsgoederen, machines, materiaal, voertuigen (niet limitatieve opsomming).
1.2.3. DEMOTRANS: partij die de bewaarneming van de onder 1.2.2. vermelde goederen op zich neemt en deze op eerste aanvraag aan de Opdrachtgever teruggeeft.
1.2.4. Overeenkomst: de voorliggende overeenkomst tussen de Partijen, de eventuele Bijlagen maken er integraal deel van uit.
1.2.5. Tarief: het tarief van DEMOTRANS dat in voege is op het ogenblik waarop de in bewaargeving ingaat, zoals overeengekomen.
1.2.6. Goederen: de door de Opdrachtgever in bewaargeving gegeven zaken zoals handelsgoederen, machines, materiaal, voertuigen (niet limitatieve opsomming).
1.2.7. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van DEMOTRANS die iedere bewaargeving van goederen beheerst. Deze zijn gekend en aanvaard door de Partijen en van toepassing voor zover er in deze overeenkomst niets anders werd bedongen.
1.2.8. Stockverschillen: een niet verklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraad zoals die blijkens de voorraadadministratie van DEMOTRANS zou moeten zijn, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.

2. Voorwerp – Goederen – Verplichtingen Opdrachtgever

2.1. Partijen verbinden zich tot een Overeenkomst omtrent bewaargeving van Goederen (opslag) zoals omschreven in de receptiebon en/of inventaris. Als de Opdrachtgever dit wenst kunnen foto’s worden doorgestuurd van de in ontvangst genomen Goederen, die het voorwerp zullen uitmaken van de bewaarneming.

2.2. De Opdrachtgever is gehouden tijdig alle gegevens te verstrekken betreffende de Goederen evenals de behandeling daarvan, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor DEMOTRANS relevant kunnen zijn.
Voor zover de planning van enige activiteiten aan DEMOTRANS toevertrouwd wordt, zullen alle eventuele opdrachten uiterlijk 24 uur vooraf per mail aan DEMOTRANS worden meegedeeld. Indien opdrachten slechts later dan 24 uur voorafgaand aan de opslag worden meegedeeld kan DEMOTRANS op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit.

2.3. Daarnaast zal de Opdrachtgever de gegevens die DEMOTRANS stelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van DEMOTRANS stellen. Indien deze gegevens niet correct, dan wel onvolledig blijken, is DEMOTRANS op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade. Voor zover DEMOTRANS door deze niet-correcte, dan wel onvolledige, gegevens schade lijdt, zal de opdrachtgever ertoe gehouden zijn deze integraal te vergoeden.

2.4. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk dat de Goederen:

– geen illegale producten bevatten (o.a. drugs, namaakgoederen,…(niet limitatieve opsomming));
– niet bederfelijk zijn ;
– geen gevaarlijke goederen, ontvlambare of schadelijke stoffen bevatten (zoals bijvoorbeeld lucifers, patronen, kruit, benzine, gas en aerosolflessen, vet, ontvlambare producten, lithiumbatterijen etc. (niet limitatieve opsomming)) of stoffen die op één of andere manier gevaar inhouden of kunnen inhouden voor de volksgezondheid of de veiligheid van personen, dieren, milieu of gebouwen;
– geen ongedierte bevatten;
– vrij zijn van douaneformaliteiten.

2.5. Elk Goed dat wordt aangeleverd voor bewaargeving dat toch niet conform de voorwaarden van artikel 2.4. is, kan bij het binnenkomen in de opslagplaats worden geweigerd, worden vernietigd of worden schoongemaakt na verwittiging van de Opdrachtgever en op kosten van de Opdrachtgever. DEMOTRANS zal op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld ten aanzien van de Opdrachtgever voor deze weigering, vernietiging of schoonmaking. Overigens zal de Opdrachtgever DEMOTRANS vrijwaren voor het schadeloos stellen voor elke vordering die door een derde (met inbegrip, doch niet gelimiteerd) wordt ingesteld tegen DEMOTRANS omwille van de illegaliteit of niet conformiteit van de Goederen.

2.6. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor elke schade aan het milieu, schade of eigen letsel die DEMOTRANS, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers zouden lijden als gevolg van onvolledige, onjuiste, onbetrouwbare informatie betreffende de aard van de Goederen.

2.7. De Opdrachtgever garandeert dat hij als enige de juridische eigendom van de Goederen bezit en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen aanvaardt. De Opdrachtgever zal DEMOTRANS vrijwaren tegen aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door de Goederen, onvoldoende of ongeschikte verpakking van de Goederen, een handelen of nalaten door de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, alsmede alle andere personen van wier diensten de Opdrachtgever gebruik maakt.

2.8. De Opdrachtgever zal verantwoordelijk zijn voor het ophalen en de behandeling van de beschadigde Goederen. De toegang tot de ruimtes is geregeld in onderhavige Overeenkomst. Hij zal bovendien alle kosten dragen veroorzaakt door de ophaling en behandeling van de door brand en/of overstroming beschadigde Goederen evenals alle kosten hoe dan ook die eruit voortvloeien, zoals de kosten van reiniging of sanering van het terrein of van de installaties.

2.9. De Opdrachtgever zorgt voor een geschikte verpakking van de Goederen in functie van hun aard en de voorziene opslagtermijn.

2.10. Kleine voorwerpen moeten op een doelmatige wijze worden verpakt door de Opdrachtgever en desgevallend bij een groter geheel waartoe zij behoren worden vastgemaakt.

2.11. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten, veroorzaakt door hemzelf en personen die in zijn opdracht werken en/of door hem zijn aangewezen, en/of door de goederen voorwerp van de bewaarneming.

2.12. Indien de Opdrachtgever niet tijdig de inlichtingen en documenten als bedoeld in 2.2. van deze voorwaarden mededeelt, dan wel de overeengekomen goederen niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats, in een geschikte, voldoende en transportzekere verpakking en vergezeld van de vereiste documenten, ter beschikking stelt, is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk, kosteloos en op de overeengekomen wijze voor DEMOTRANS te verrichten. Wanneer DEMOTRANS daarnaast kosten heeft gemaakt in verband met het feit dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen, als bedoeld in deze voorwaarden niet is nagekomen, is de Opdrachtgever voor deze kosten tot maximaal 30.000 euro per gebeurtenis verantwoordelijk.

2.13. Indien de Opdrachtgever herhaaldelijk niet voldoet aan zijn verplichtingen kan DEMOTRANS, onverminderd zijn recht tot vergoeding van schade, de overeenkomst opzeggen, nadat hij de Opdrachtgever schriftelijk een redelijke uiterste termijn heeft gesteld en de Opdrachtgever bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. In dat geval is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

2.14. De Opdrachtgever zal de goederen adequaat verzekeren doch ten minste tegen brand, bliksem, ontploffing, inslag van luchtvaartuigen, stormschade, waterschade, overstroming en diefstal.
In dergelijke gevallen zullen de Opdrachtgever en diens verzekeraar afstand doen van verhaal jegens DEMOTRANS en alle derden. Bij niet naleving van deze verplichting is de Opdrachtgever gehouden om DEMOTRANS te vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen die ingevolge de miskenning van deze verplichting ten aanzien DEMOTRANS kunnen gesteld worden.

3. Receptiebon – Inventaris

3.1. De Overeenkomst gaat slechts in voor DEMOTRANS vanaf het ogenblik dat de Goederen werkelijk in zijn opslagplaats zijn toegekomen en dat een inventaris en/of receptiebon bij deze Overeenkomst, opgesteld en ondertekend door de Opdrachtgever, is goedgekeurd en ondertekend door DEMOTRANS. Indien de Opdrachtgever of zijn gemachtigde niet aanwezig is op het ogenblik van het afleveren van de Goederen aan DEMOTRANS zal de (CMR-)vrachtbrief of leveringsnota van de verzender gebruikt worden als basis voor de goederenomschrijving. De Opdrachtgever is in dat geval verantwoordelijk voor eventuele fouten in de omschrijving van de Goederen op deze documenten.

3.2. De goederen worden door DEMOTRANS bij ontvangst nagekeken op hun uiterlijk zichtbare toestand en verpakking. Alleen het aantal der kisten, paletten, machines, losse kartonnen dozen enz. zal worden aangeduid op de inventaris. Verificatie tot op kleine gehele of individuele eenheden of inwendige controle van de Goederen is mogelijk mits overleg met DEMOTRANS. De kosten voor deze verificatie bij ontvangstneming en aflevering zullen worden aangerekend aan de Opdrachtgever. DEMOTRANS is niet verantwoordelijk voor de overeenstemming van de inhoud van de verpakkingen met de vermeldingen op de CMR-vrachtbrief, leveringsnota van de verzender of andere documenten van de Opdrachtgever.

3.3. De inventaris en/of receptiebon wordt bij opmaak en elke wijziging door beide Partijen ondertekend.

3.4. Op vraag van de Opdrachtgever kan de inventaris tegensprekelijk worden opgesteld op de plaats waar de Goederen zich bevinden op het ogenblik van de Overeenkomst. In dat geval draagt de Opdrachtgever hiervan de kost.

3.5. Terugname van een deel van de Goederen en/of toevoegen van Goederen kan enkel na voorafgaandelijk contact met DEMOTRANS en aanpassing van de inventaris overeenkomstig onderhavige Overeenkomst.

3.6. Op het einde van de bewaarneming zal deze inventaris voorgelegd worden voor uitgangscontrole van de Goederen.

4. Opslagruimte – Toegang tot de goederen

4.1. De Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben van de concrete omstandigheden waarin DEMOTRANS de Goederen zal opslaan en is van oordeel dat deze ruimtes gepast zijn voor de opslag van zijn Goederen. De opslagruimten die zullen worden gebruikt voldoen aan volgende criteria:
– De opslagruimte in open lucht bevindt zich op een omheind terrein met toegangspoorten die toegankelijk zijn via een badgesysteem. De verharding bestaat uit vloerdallen in beton en het gebruikelijke standaard afwateringsysteem.
– De gebouwen met opslagruimte bevinden zich binnen deze omheining en zijn toegankelijk via een badgesysteem. De gebouwen zijn extra beveiligd met een alarmsysteem dat gekoppeld is aan een externe controlekamer. Ze zijn wind- en waterdicht en standaard geïsoleerd. Er is geen temperatuurcontrolesysteem en geen verwarming of koeling voorzien. Er is geen vochtmetingsysteem.
– DEMOTRANS is niet verantwoordelijk voor condens- en/of roestvorming en/of ontregeling van de goederen onder invloed van klimatologische omgevingsfactoren, behoudens bij bewezen fout van DEMOTRANS in kader van de wind- en waterdichtheid van de gebouwen.
– De opslagruimte is geen douane-entrepot

4.2. DEMOTRANS zal alleen in de ruimtes of terreinen waar de Goederen zich bevinden de aanwezigheid van de Opdrachtgever of van de door hem aangeduide personen toelaten doch uitsluitend op eigen risico van deze laatsten en uitsluitend gedurende de gewone diensturen, op voorwaarde echter dat dit:
• plaats vindt in aanwezigheid van DEMOTRANS of zijn daartoe aangestelde ;

• van tevoren medegedeeld en goedgekeurd werd;

• in voorkomend geval plaats vindt overeenkomstig het huishoudelijk reglement van DEMOTRANS;

• gebeurt met strikte naleving van de in de opslagruimte en/of op de terreinen van DEMOTRANS geldende veiligheidsvoorschriften.

4.3. De Opdrachtgever aanvaardt dat buiten de normale kantooruren de gebouwen waarin de Goederen zijn opgeslagen niet toegankelijk en volledig afgesloten zijn.

4.4. De Opdrachtgever aanvaardt dat deze vorm van toezicht voldoende is en vraagt niet dat DEMOTRANS verdere veiligheidsmaatregelen zou nemen.

4.5. Elke behandeling of verplaatsing van de goederen in de opslagruimte vanaf het moment van in ontvangstname door DEMOTRANS mag enkel door DEMOTRANS of zijn aangestelden worden uitgevoerd. De behandeling of verplaatsing op vraag van de klant tijdens de bewaarneming geschiedt onder de algemene voorwaarden en het tarief van DEMOTRANS, goedgekeurd door de Opdrachtgever.

4.6. Indien de Opdrachtgever zelf bepaalde handelingen wenst uit te voeren op zijn Goederen tijdens de opslag kan dit enkel na schriftelijk akkoord en zullen de Goederen na afloop van de behandeling worden nagekeken. DEMOTRANS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade aan de Goederen tijdens of door deze behandeling. Voor milieubelastende of mogelijk schadelijke handelingen voor de opslagruimte of andere goederen (lassen, slijpen, olie- gasvervanging …) dienen bovendien steeds de nodige veiligheidsmaatregelen te worden genomen om de hinder uit te sluiten.

4.7. DEMOTRANS beslist zelf waar de Goederen in boven vernoemde opslagruimten zullen worden geplaatst.

4.8. Het is voor de Opdrachtgever verboden om foto’s te maken of opnames te doen van de goederen die hem niet toebehoren.

5. Tariefbepaling

5.1. Het Tarief van de bewaarneming wordt bepaald in functie van:
• de ingenomen oppervlakte en/of het volume van de in bewaring te nemen Goederen,
• de zorg die volgens de onderhavige Overeenkomst aan deze Goederen moet worden besteedt
• de duurtijd van de bewaarneming
• de behandeling van de Goederen in afspraak met de Opdrachtgever tijdens de bewaarneming

5.2. Tariefwijzigingen worden doorgevoerd op 01/01 van het kalenderjaar op basis van de Consumptieprijsindex.

5.3. Het Tarief is te vermeerderen met de Belasting op Toegevoegde waarde ( BTW)

5.4. Een afzonderlijk Tarief wordt aangerekend voor:
• de kosten verbonden aan het opmaken van de inventaris
• de kosten verbonden aan het plaatsen en verplaatsen en behandelen van de Goederen • de premies voor verzekering alle risico’s
• de kosten verbonden aan speciale reiniging en onderzoek van de Goederen op vraag van de Opdrachtgever
• (de) behandeling van niet-conforme Goederen zoals bepaald in artikel 2.4. van onderhavige Overeenkomst: kosten voor vernietiging of schoonmaak na verwittiging van de Opdrachtgever.
• de kosten van afvoer en recyclage van de verpakkingen en van het afval die voortvloeien uit de dienstverlening.

5.5. DEMOTRANS behoudt zich het recht voor om een voorschot gelijk aan minimum drie maanden bewaartarief in rekening te brengen bij het binnenbrengen van de Goederen.

5.6. DEMOTRANS zal het Tarief afrekenen per kalenderweek, iedere aangevangen kalenderweek wordt in zijn geheel aangerekend.

5.7. Het afgesproken Tarief wordt opgenomen in de overeengekomen offerte.

6. Verplichtingen en aansprakelijkheid DEMOTRANS

6.1. DEMOTRANS verbindt er zich toe de Goederen in ontvangst te nemen, eventueel voorbehoud op het vervoerdocument aan te brengen met betrekking tot uiterlijk zichtbare schade en hoeveelheid, en er de Opdrachtgever over in te lichten opdat deze de nodige maatregelen kan nemen.

6.2. DEMOTRANS verbindt er zich toe zich als een goede huisvader te gedragen ten aanzien van de Goederen en indien dit noodzakelijk zou zijn tot het behoud van de goederen mits akkoord en op kosten van de Opdrachtgever, alle redelijke maatregelen te nemen.

6.3. DEMOTRANS verbindt er zich toe zijn verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit deze Overeenkomst te verzekeren bij een erkende verzekeringsmaatschappij, volgens de Controlewet op de Verzekeringen van 9 juli 1975.

6.4. DEMOTRANS verbindt er zich toe te letten op de goede werking van het materieel dat hij gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst voor de verlening van de diensten van bewaarneming.

6.5. De verbintenissen van DEMOTRANS onder onderhavige Overeenkomst worden door de Partijen beschouwd als een inspanningsverbintenis en kunnen in geen geval als resultaatsverbintenis geïnterpreteerd worden.

6.6. De inventaris/receptiebon overeenkomstig artikel 3, opgesteld bij het binnenkomen van de Goederen in de opslagplaats, eventueel aangepast in tussentijd, en goedgekeurd door DEMOTRANS en de Opdrachtgever, is het enige toelaatbare bewijsmiddel in geval van schade of tekort.

6.7. DEMOTRANS verbindt er zich toe de overeengekomen Goederen op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, desgevallend vergezeld van een vervoerdocument en de overige door de Opdrachtgever eventueel verstrekte documenten in ontvangst te nemen en in dezelfde staat als waarin hij deze ontvangen heeft, dan wel in de overeengekomen staat, af te leveren.

6.8. Indien de door DEMOTRANS ontvangen Goederen in hun eventuele verpakking niet in dezelfde dan wel in de overeengekomen staat aan de Opdrachtgever worden afgeleverd, is DEMOTRANS, behoudens Overmacht of het verder in deze Overeenkomst bepaalde, voor de daarvoor ontstane schade en/of het verlies aansprakelijk in zover dit het gevolg is van een fout of nalatigheid van DEMOTRANS, zijn aangestelden, personeel of eventuele onderaannemers en binnen de limieten van de in 6.12. voorziene aansprakelijkheid. De Opdrachtgever draagt in elk geval hierbij de bewijslast.

6.9. DEMOTRANS is niet aansprakelijk voor schade en verlies aan en van Goederen, voor zover die schade/ dat verlies het gevolg is van de bijzondere risico’s verbonden aan opslag in open lucht, in opdracht van de Opdrachtgever.

6.10. DEMOTRANS is niet aansprakelijk in de hierna beschreven gevallen:
• Elke inpak uitgevoerd door de Opdrachtgever ontlast in alle geval DEMOTRANS volledig van zijn aansprakelijkheid voor de inhoud en de staat van de colli, pakken, kisten enz. DEMOTRANS zal slechts gehouden zijn tot teruggave van deze colli, pakken, kisten enz met hun verpakking in dezelfde uiterlijke staat als deze waarin ze werden ontvangen door DEMOTRANS en beschreven in de inventaris.
• DEMOTRANS is niet aansprakelijk voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van o.a. diefstal met braak en/of geweld, brand, ontploffing, bliksem, inslag van luchtvaartuigen, ijs- en waterschade, overstroming, oorlog, revolutie, burgerlijke en politieke onrust, oproer, staking, epidemie, quarantaine, wanneer deze omstandigheden onoverkomelijk zijn en de goede uitvoering van de bewaarneming onredelijk bezwarend maken.
• De gebreken eigen aan de Goederen en hun verpakking, en verborgen gebreken, huur en staangelden (demurrage and detention), en Overmacht.
• De schade door roest, condens, oxidatie, verkleuring, door uitlopen/verdampen van vloeistoffen, als eveneens mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen en defecten van de gestockeerde Goederen behoudens bij bewezen fout van DEMOTRANS in het kader van de wind- en waterdichtheid van de gebouwen.
• De schade veroorzaakt door ongedierte, behalve in geval van bewezen fout.
• De schade die voortvloeit uit de aard van de Goederen zelf of uit verborgen gebreken van de Goederen.
• Schade aan loodglas of lijstwerken.

6.11. Indien een overeengekomen termijn voor de inontvangstneming of aflevering ontbreekt, dienen deze overeengekomen werkzaamheden plaats te vinden binnen de tijd welke DEMOTRANS redelijkerwijze nodig heeft en dit te rekenen vanaf het moment dat de inontvangstneming dan wel de aflevering wordt verzocht. Deze termijn wordt dan geacht de overeengekomen termijn te zijn.

6.12. De aansprakelijkheid van DEMOTRANS is beperkt tot een tussen partijen nader overeen te komen bedrag per kilogram, per gebeurtenis en per jaar, tenzij de schade opzettelijk werd veroorzaakt door het bestuur van DEMOTRANS. Zijn zodanige bedragen niet overeengekomen, dan geldt een maximum bedrag van 8,33 speciale trekkingsrechten (S.T.R.) per kilogram verloren of beschadigde goederen met het absoluut maximum van 25.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, alsmede een maximum van 100.000 euro per jaar.

6.13. Indien DEMOTRANS de diensten van bewaarneming en/of bijkomende werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, wijze en plaats verricht, vraagt hij vervolgens instructies aan de Opdrachtgever en is hij verplicht deze activiteiten alsnog zo spoedig mogelijk en zonder extra kosten voor de Opdrachtgever, op de overeengekomen wijze te verrichten.

6.14. Indien DEMOTRANS herhaaldelijk niet voldoet aan zijn substantiële verplichtingen kan de Opdrachtgever, de Overeenkomst opzeggen nadat hij DEMOTRANS schriftelijk een termijn van minimum 30 dagen heeft gesteld en DEMOTRANS bij afloop daarvan nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.15. DEMOTRANS is niet aansprakelijk voor enigerlei schade anders dan aan de Goederen zelf. Zo is de aansprakelijkheid van DEMOTRANS uitgesloten voor alle indirecte of immateriële schade, zoals – maar niet beperkt tot – gederfde inkomsten, gederfde winst en gevolgschade.

6.16. De eventuele schade, verliezen en/of Stockverschillen zullen éénmaal per jaar geëvalueerd worden. In geval van een positief verschil zal geen schadevergoeding gevraagd worden. Eventuele negatieve verschillen en eventuele positieve verschillen worden daarbij tegen elkaar weg geboekt.
In geval van een negatief verschil zal geen schadevergoeding betaald worden indien dit verschil kleiner is dan een tussen partijen nader overeen te komen percentage van het totale Jaarvolume. Bij gebreke hiervan geldt een percentage van 0,1% van het totale Jaarvolume dat het onderwerp is van de overeenkomst. Onder Jaarvolume wordt hier verstaan de som van de inkomende, uitgaande en behandelde hoeveelheden goederen.

In het geval dat het overeengekomen percentage toch zal overschreden worden zal DEMOTRANS aan de Opdrachtgever een schadevergoeding betalen die gelijk is aan de door de Opdrachtgever te bewijzen aankomstwaarde van de desbetreffende Stockverschillen boven het overeengekomen percentage. De aansprakelijkheid voor Stockverschillen is beperkt zoals voorzien in artikel 6.12. Onder aankomstwaarde wordt verstaan de kostprijs van de productie of aanschafwaarde verhoogd met de transportkost tot in ontvangstname door DEMOTRANS.

7. Teruggave van de goederen – Voorbehoud

7.1. DEMOTRANS zal aan de Opdrachtgever alle nodige faciliteiten verlenen om hem toe te laten de inhoud en de staat van de in bewaring gegeven Goederen na te gaan vóór teruggave. DEMOTRANS is ertoe gehouden de Goederen aan de Opdrachtgever of diens rechtsopvolgers terug te geven in dezelfde uiterlijke staat als die waarin hij ze ontving, overeenkomstig de inventaris en rekening houdend met de bepalingen van artikel 3 van deze Overeenkomst.

7.2. Elk bezwaar moet onmiddellijk, op straffe van verlies van verhaal tegen DEMOTRANS, vermeld worden door de Opdrachtgever op de inventaris die wordt voorgelegd bij de teruggave.

7.3. De inventaris wordt door de Opdrachtgever aan DEMOTRANS terugbezorgd op het ogenblik van de definitieve ophaling en vóór de Goederen de gebouwen van DEMOTRANS verlaten. De aanvaarding door de Opdrachtgever verleent DEMOTRANS volledige en onherroepelijke kwijting voor de uitvoering van zijn verplichtingen.

7.4. Wanneer tijdens de bewaring een niet-onmiddellijk zichtbare schade is opgetreden, dient de Opdrachtgever binnen de 7 dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, na ontvangst van de Goederen per aangetekend schrijven een duidelijk omschreven voorbehoud te maken. Zonder dergelijk voorbehoud vervalt elke aanspraak ten aanzien van DEMOTRANS en worden de Goederen geacht te verkeren in de staat zoals beschreven in de inventaris. De Opdrachtgever verleent DEMOTRANS of zijn aangestelde toegang tot de Goederen voor tegensprekelijke vaststelling van de schade.

8. Verkoop van goederen

8.1. DEMOTRANS kan overgaan tot de verkoop van de goederen zonder de instructies van de Opdrachtgever af te wachten indien de bederfelijke aard of de staat van de goederen dit rechtvaardigt of wanneer de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen. De waarde van de goederen is de productiekost of bij gebreke hiervan de gangbare marktprijs, of bij gebreke hiervan de gebruikelijke waarde van goederen van dezelfde aard en kwaliteit.

8.2. Hij kan eveneens overgaan tot de verkoop in geval van afstand van de goederen door de Opdrachtgever. Afstand door de Opdrachtgever wordt vermoed als deze laatste niet ingaat op de aanmaning bij aangetekende brief vanwege DEMOTRANS tot terugname van de goederen binnen een wel bepaalde termijn.

8.3. In de andere gevallen kan hij eveneens overgaan tot de verkoop wanneer hij van de opdrachtgever geen andere instructies heeft gekregen binnen een redelijke termijn waarvan de uitvoering redelijkerwijze kan geëist worden.

8.4. Indien de goederen verkocht werden in toepassing van huidig artikel, zal de opbrengst van de verkoop ter beschikking van de ladingbelanghebbende moeten gesteld worden onder aftrek van de kosten die de goederen belasten. Indien deze kosten hoger zijn dan de opbrengst van de verkoop zal DEMOTRANS recht hebben op het verschil. De wijze van handelen in geval van verkoop wordt bepaald door de wet en de gebruiken van de plaats waar de goederen zich bevinden. Alleszins zal in geval van bederfelijke goederen of goederen waarvan de bewaarkosten buiten verhouding zijn met de waarde van de goederen, een eenvoudige mededeling van verkoop aan de ladingbelanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet binnen 2 werkdagen reageert, kan de verkoop doorgaan.

In geval van niet-bederfelijke goederen zal eveneens een eenvoudige mededeling van verkoop aan de goederenbelanghebbende worden gericht. Indien deze laatste hierop niet reageert binnen een termijn van 15 kalenderdagen, kan worden verkocht.

9. Belading – Lossing – Transport

9.1. Indien de Opdrachtgever de opdracht geeft om, na bewaargeving, zijn Goederen naar één of andere plaats te vervoeren, neemt de verbintenis van DEMOTRANS ten laatste een einde bij het verlaten van de opslagplaats en, vanaf dat ogenblik, kan geen enkel bezwaar uit hoofde van de bewaarneming worden ingebracht. De verplichtingen van DEMOTRANS zullen vanaf dat ogenblik vallen onder de voorwaarden van titel II. Alle kosten van vervoer van Goederen naar de opslagplaats en naar de plaats van aflevering van de Goederen zijn ten laste van de Opdrachtgever.

9.2. In geval de Opdrachtgever zelf instaat voor het vervoer van en naar de opslagplaats, worden de kosten van op- of afladen en van plaatsing door DEMOTRANS aangerekend op basis van het tarief opgenomen in de overeengekomen offerte. Betaling van deze prestaties dient te gebeuren vóór het verlaten van de Goederen uit de opslagplaats.

10. Pand en Retentierecht

10.1. DEMOTRANS zal een pand- en/of retentierecht kunnen uitoefenen op alle materiaal en/of goederen die zij verzendt, transporteert, opslaat, of op enige wijze onder zich heeft, en dit tot dekking van alle sommen die haar opdrachtgever, uit welke oorzaak dan ook, aan DEMOTRANS verschuldigd is of verschuldigd zal zijn. Deze rechten strekken zich uit zowel over de hoofdsom, de interesten, het schadebeding en eventuele kosten.

10.2. Voor zover deze rechten uitgeoefend werden, en de goederen door DEMOTRANS vrijgegeven werden, doch niet werden opgehaald door de contractspartij of waar geen verdere afspraken rond werden gemaakt, en dit binnen de 90 dagen na de vrijgave, zal DEMOTRANS de mogelijkheid hebben om deze goederen te verkopen, en dit op eender welke wijze en zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is op enige vergoeding of interesten.

10.3. Voor zover de verschuldigde bedragen vaststaan, en niet betwist worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra DEMOTRANS volledig vergoed werd, dan wel van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het volledig te vergoeden bedrag.

10.4. Voor zover de rechten betwist worden, dan wel niet exact begroot kunnen worden, zullen deze rechten ophouden te bestaan van zodra de contractspartij voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het door DEMOTRANS ingevorderde bedrag én de contractspartij zich verbonden heeft tot het binnen een zekere termijn voldoen van de ingevorderde bedragen, eens deze zijn komen vast te staan.

11. Schuldvergelijking en schuldnovatie

11.1. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal DEMOTRANS schuldvergelijking dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die DEMOTRANS ten overstaan van haar schuldeisers dan wel contractspartijen heeft, of die deze laatsten op DEMOTRANS hebben.
Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van beslag of enige samenloop.
Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Belgische wet d.d. 15 december 2004 betreffende de financiële zekerheden art. 1295 van het Belgische BW niet van toepassing verklaard.
De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting en elke aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een andere verplichting, waaronder niet limitatief begrepen kan worden: betalings- en leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere verplichting, dan wel vereiste.

11.2. Voor zover een contractspartij van DEMOTRANS een factor wenst in te schakelen, dan verplicht zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De contractspartij verplicht zich ertoe DEMOTRANS te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie.

12. Opschortings- en verbrekingsrecht

12.1. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de contractpartij geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de contractspartij en/of andere aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de contractspartij aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt DEMOTRANS zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorsen om van de contractspartij afdoende zekerheden te verkrijgen. Indien de contractspartij hierop weigert in te gaan, heeft DEMOTRANS het recht om de opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. Dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van DEMOTRANS.

12.2. Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de contractspartij een beroep doet op artikel XX.39 van het Belgische WER e.v. of een gelijkaardige bepaling in het toepasselijke nationale recht, dan wel indien de contractspartij het faillissement aanvraagt, dan wel failliet verklaard wordt. Alle op het ogenblik van een faillissement openstaande bedragen zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en artikel 4 van deze titel zal erop kunnen worden toegepast.

12.3. Voor zover DEMOTRANS enige fiduciaire eigendomsoverdracht heeft geplaatst bij de failliet verklaarde partij, of bij de partij die gebruik maakt van een van de procedures voorzien in boek XX van het Belgische WER of een gelijkaardige bepaling in het toepasselijke nationale recht, zal deze eigendomsoverdracht op het eerste verzoek van DEMOTRANS een einde nemen, en zal deze integraal moeten uitbetaald worden, waarbij toepassing kan gemaakt worden van artikel 4 van deze titel.

13. Facturatie – conventionele interesten en schadebeding

13.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen door de partijen, zijn de facturen steeds betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de factuur zonder korting. De contractspartij is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs, zelfs indien hij DEMOTRANS verzoekt de prijs te innen bij een derde. Verlies ingevolge koersschommelingen is voor rekening van de contractspartij van DEMOTRANS.

13.2. Betalingen die niet door de contractspartij zelf op enige schuld werden toegerekend, mogen vrij door DEMOTRANS worden in mindering gebracht op hetgeen door de contractspartij aan DEMOTRANS verschuldigd is.

13.3. De contractspartij verzaakt aan elk recht zich te mogen beroepen op enige omstandigheid waardoor hij gerechtigd zou zijn om zijn betalingsverplichtingen deels of in zijn geheel op te schorten en ziet af van elke schuldvergelijking ten aanzien van alle bedragen die DEMOTRANS haar in rekening brengt.

13.4. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan een interestvoet zoals voorzien in de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

13.5. Wanneer er een interest zoals in het vorige lid vermeld, verschuldigd is, heeft DEMOTRANS van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding met een minimum van 10 % van het door de contractspartij niet betaalde bedrag. De toekenning van deze redelijke schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen invorderingskosten (bijvoorbeeld de kosten van een aanmaning, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat) niet uit.

13.6. Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag worden tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle niet vervallen facturen onmiddellijk en volledig opeisbaar.

13.7. Voor zover de contractspartij voor enigerlei reden opmerkingen heeft omtrent een factuur, dan wel enig ander geschrift uitgaande van DEMOTRANS, zal dit enkel ontvankelijk zijn voor zover de contractspartij de opmerking binnen de 8 kalenderdagen na verzending van de factuur, dan wel het geschrift, aangetekend aan DEMOTRANS bezorgd wordt.

14. Geheimhouding en gegevensbescherming

14.1. Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding ten opzichte van derden, ten aanzien van de volledige inhoud van de tussen de Opdrachtgever en DEMOTRANS gesloten Overeenkomst, evenals ten aanzien van informatie (onder andere, maar zonder zich hiertoe te beperken, m.b.t. het commercieel beleid, de knowhow, de commerciële strategie, de methodes en exploitatie werkwijzen, en de technieken met betrekking tot de verwerking van de klanten en hun gegevens) verkregen in het kader van deze Overeenkomst van de andere Partij, met uitzondering van informatie die aan bevoegde overheidsinstanties moet worden verstrekt op basis van een wettelijke verplichting en met uitzondering van informatie-uitwisseling met derden in het kader van een normale bedrijfsvoering.

14.2. Alle contractspartijen bevestigen hierbij uitdrukkelijk aan DEMOTRANS kennis te hebben van en volledig te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG) – een Europese Verordening – die vanaf 25 mei 2018 in werking trad, alsook de bepalingen van de reglementering tot bescherming van persoonlijke gegevens na te leven, waaronder maar niet uitsluitend de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de werking van persoonsgegevens (Privacywet) en haar uitvoeringsbesluiten.

14.3. De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doeleinden van de opdracht/overeenkomst en worden uitsluitend bewaard voor de duur van de opdracht/overeenkomst of tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken. Onder persoonsgegevens wordt verstaan naam, functie/titel en contactgegevens emailadressen, postadres, telefoonnummers) binnen het bedrijf. Er worden geenszins persoonsgegevens verwerkt en bewaard nopens de in artikel 9 van de AVG bedoelde categorieën. Indien gegevens worden verwerkt in niet-EU landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen, dan zal DEMOTRANS, als verwerkingsverantwoordelijke passende beschermende maatregelen nemen door middel van standaard contractuele gegevensbeschermingsbepalingen overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de AVG.

15. Duurtijd

15.1. Tenzij tussen Partijen anders is overeengekomen geldt dat Overeenkomst tot Bewaargeving voor onbepaalde tijd is aangegaan met een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.

15.2. De opzegging gebeurt per aangetekende brief en de termijn gaat in 3 dagen na de poststempel.

16. Verjaring

Alle vorderingen waartoe de Overeenkomst aanleiding geeft met inbegrip van deze die voortvloeien uit een remboursbeding, verjaren door verloop van één jaar vanaf de dag volgend op degene waarop de Opdrachtgever kennis heeft of zou moeten hebben van het feit of voorval dat tot de vordering aanleiding geeft. Op straffe van verval dient elke vordering schriftelijk gemeld te worden: vordering met betrekking tot zichtbare schade onmiddellijk na aflevering, en elke vordering tot onzichtbare schade binnen een termijn van 7 dagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, na aflevering.

17. Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DEMOTRANS bevoegd, onverminderd de eventuele toepassing van dwingend recht. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn.

18. Voorrang Nederlandstalige tekst van de algemene voorwaarden

De Nederlandstalige versie van huidige voorwaarden is de originele en primeert op de vertaling ervan ingeval van mogelijke tegenstrijdigheid of verschillen in interpretatie ervan.